European Commission

IP/02/964

Brussel, 1 juli 2002

De Commissie vraagt tien lidstaten de richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen uit te voeren

De Europese Commissie heeft besloten er officieel bij België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland en Zweden op aan te dringen Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtbescherming van modellen in hun nationale wetgeving op te nemen. Toen de richtlijn in 1998 werd goedgekeurd, kwamen de lidstaten zelf overeen deze uiterlijk vanaf 28 oktober 2001 ten uitvoer te leggen. Het gaat bij deze officiële verzoeken om "met redenen omklede adviezen", de tweede fase van de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag. Als de betrokken lidstaten niet binnen twee maanden een bevredigend antwoord geven, kan de Commissie de zaak aan het Europese Hof van Justitie voorleggen.

Om investeringen in de industrie te bevorderen is het absoluut noodzakelijk om in de gehele interne markt een hoog beschermingsniveau voor industriële eigendom te garanderen. De richtlijn is daarom bedoeld om de samenhang tussen de nationale modellenrechtelijke bepalingen die de meest directe invloed op de werking van de interne markt hebben, te waarborgen.

In de richtlijn:

* wordt gedefinieerd wat een "model" is;

* worden de beschermingscriteria vastgesteld (een model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben);

* wordt de duur van de bescherming vastgesteld (minimaal 5 jaar, maximaal 25 jaar);

* wordt de omvang van de bescherming geregeld (de rechthebbende heeft het exclusieve recht het model te gebruiken en hij kan derden beletten het te gebruiken);

* worden beperkingen aan het modellenrecht gesteld (zo vallen verbindingen tussen onderdelen doorgaans niet onder het modellenrecht);

* worden regels voor de nietigheid van de inschrijving van een model gegeven.

Op 5 december 2001 heeft de Commissie de tien betrokken lidstaten eraan herinnerd dat zij ter naleving van de richtlijn de nodige maatregelen moesten nemen. Zij hebben de Commissie echter nog steeds niet in kennis gesteld van deze maatregelen.

Meer informatie over de lopende inbreukprocedures tegen de lidstaten is beschikbaar op de website Europa:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.h tm

Deel: ' EU vraagt tien lidstaten richtlijn inzake rechtsbescherming van mode.. '
Lees ook