European Commission

IP/03/439

Brussel, 26 maart 2003

Commissie wil partnerschap voor toetreding Turkije actualiseren en pretoetredingssteun fors verhogen

De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld het partnerschap voor de toetreding van Turkije aan te passen en de financiële pretoetredingssteun van de EU fors te verhogen. Net als voor alle andere kandidaat-lidstaten bevat dit partnerschap een opsomming van de prioritaire terreinen waarop verdere inspanningen nodig zijn, als geïdentificeerd in het periodieke verslag 2002 over Turkije^(1) van de Europese Commissie. Dit zijn voor Turkije de bestrijding van foltering, de nakoming van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de eerbiediging van fundamentele vrijheden (meningsuiting, vereniging en godsdienst). Verwacht wordt dat Turkije op basis van dit herziene partnerschap voor de toetreding een herzien nationaal programma voor de overname van het acquis vaststelt.

De partnerschappen voor de toetreding zijn door de Raad van de Europese Unie, op voorstel van de Commissie, goedgekeurde beleidsdocumenten waarin prioriteiten voor de korte en middellange termijn zijn opgenomen. Op die prioriteiten moeten de kandidaat-lidstaten hun inspanningen richten om te voldoen aan de criteria voor toetreding tot de EU(2)
. De financiële pretoetredingssteun van de EU is bedoeld ter ondersteuning van de inspanningen van de kandidaat-lidstaten om aan deze doelstellingen te voldoen.

Wat de verbeterde politieke dialoog en de politieke criteria betreft, bouwen de prioriteiten voort op het partnerschap voor de toetreding uit 2001^(3)
. Zij zijn de weergave van de recente vorderingen die Turkije heeft geboekt. Tot de prioriteiten behoren de bestrijding van foltering in de praktijk, de nakoming van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de eerbiediging van fundamentele vrijheden (meningsuiting, vereniging, godsdienst).

Wat de economische criteria betreft, blijven de prioriteiten van het voorgaande toetredingspartnerschap grotendeels geldig.

Wat het derde criterium betreft, op grond waarvan Turkije de verplichtingen van het lidmaatschap op zich dient te nemen, zijn de prioriteiten verder gedetailleerd om de ontwikkelingen te weerspiegelen die zich hebben voorgedaan sinds de goedkeuring van het vorige toetredingspartnerschap in maart 2001.

Forse verhoging van de pretoetredingssteun

De Commissie heeft ook een mededeling goedgekeurd over de versterking van de toetredingsstrategie voor Turkije. Deze mededeling van de Commissie sluit aan op de aanbevelingen van het strategiedocument en de conclusies van de Europese Raad van Kopenhagen van december 2002.

In het kader van de versterking van de toetredingsstrategie voor Turkije stelt de Commissie voor de financiële bijstand voor de periode 2004-2006 fors te verhogen. De financiële pretoetredingssteun gaat omhoog naar 250 miljoen in 2004, 300 miljoen in 2005 en 500 miljoen in 2006. Overeenkomstig de aanpak die ook wordt gevolgd voor de andere kandidaat-lidstaten, wordt een koppeling aangebracht tussen de financiële bijstand en de prioriteiten in het toetredingspartnerschap.

In de mededeling stelt de Commissie verder voor om de samenwerking te verbeteren op andere gebieden, zoals de politieke dialoog, de economische dialoog, justitie en binnenlandse zaken, maritieme veiligheid, het doorlichtingsproces van de wetgeving, uitbreiding van de reikwijdte van de douane-unie en versterking van de handelsbetrekkingen.

De volledige tekst van het herziene toetredingspartnerschap voor Turkije kan op de server Europa worden geraadpleegd op onderstaand adres:

https://europa.eu.int/comm/enlargement/turkey/

(1)
HYPERLINK
"https://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guestfr.ksh?p_action.gettxt=gt&d oc=IP/02/1443|0|AGED <> =FR&display=" IP/02/1443

(2)
stabiele instellingen die de democratie, de rechtsorde, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen, een functionerende markteconomie en het vermogen het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie, het vermogen om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te nemen en te handhaven, wat mede inhoudt dat zij de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie onderschrijven.

(3)
HYPERLINK
"https://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guestfr.ksh?p_action.gettxt=gt&d oc=IP/02/332|0|AGED <> =FR&display=" IP/02/332

Deel: ' EU wil partnerschap voor toetreding Turkije actualiseren en pretoetr.. '
Lees ook