Nog 753 dagen voordat u met de euro betaalt.

Gewenningsinformatie door de overheid

Binnen de overheid zijn recentelijk afspraken gemaakt over de vraag hoe om te gaan met het verstrekken van gewenningsinformatie.

De Consumentenbond, de Raad Nederlandse Detailhandel en Nationale Winkelraad MKB Nederland sloten al eerder een convenant over eurogewenningsinformatie voor de consument. Het Nationaal Forum verwacht dat door dit convenant ook andere sectoren zullen worden gestimuleerd om eurogewenningsinformatie te geven. Ook de overheid zal zich zoveel mogelijk aansluiten bij de overeengekomen gedragslijnen.

Het advies 'Verstrekken van euro-gewenningsinformatie door de overheid' wil meer duidelijkheid geven over het juiste moment en de juiste aanpak met betrekking tot de verstrekking van gewenningsinformatie door overheidsinstellingen.

Het advies beoogt een raamwerk te verschaffen op basis waarvan door overheidsinstellingen een eigen beleid ten aanzien van gewenningsinformatie kan worden vormgegeven. Er wordt daarom ruimte gelaten voor flexibiliteit en voor de eigen verantwoordelijkheid van ieder overheidsorgaan.

Samenvatting van het advies

Gewenningsinformatie is een belangrijk instrument bij de gewenning aan de euro. Gewenningsinformatie is het in de communicatie vermelden van sleutel- en/of eindbedragen in zowel gulden als euro. Om 'derden' in een vroeg stadium vertrouwd te maken met de euro, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het geven van 'eurogewenningsinformatie', indien dit door de betreffende instantie relevant en doelmatig wordt geacht. Voor het gebruik van eurogewenningsinformatie wordt door alle overheidsinstellingen een uniforme benadering gevolgd. Bijzondere aandacht dient bij het overwegen van gewenningsinformatie uit te gaan naar groepen die minder gemakkelijk bereikt worden door euroinformatie vanuit de markt. Per doelgroep wordt door de betreffende overheidsinstelling bekeken of het wenselijk is eurogewenningsinformatie te verstrekken; daarbij worden de kosten tegen de baten afgewogen. De aard, de frequentie alsook het aantal contacten met derden bepaalt welke eurogewenningsinformatie gegeven moet worden. Eurogewenningsinformatie wordt gefaseerd verstrekt. Met ingang van 1 juli 2000 in ieder geval in brochures en voorlichtingsmateriaal.
Actueel
Gewenningsinformatie door de overheid

Introductie euromunten en -bankbiljetten

Drukken eurobankbiljetten van start

Voorlichting
Versie 7 van de Eurobase beschikbaar

Brochuremateriaal bestellen

De koers van de euro
Versie 2.1 eurocalculator

Een overzicht van vastgestelde eurokoersen

Kleine en middelgrote ondernemingen
Eurochecklist voor de ondernemer

Uw belastingzaken en de euro

Mede-overheden
Euro-checklist voor mede-overheden

Eurospecial

Downloads
Een schat aan achtergrondinformatie

Top 10 vragen
Iedere week een nieuwe lijst van meest geraadpleegde vragen op de site

Munten en biljetten
De munten en biljetten van de euro

Deel: ' Eurogewenningsinformatie door de overheid '
Lees ook