Euronext Amsterdam

14 Jun 2002 Euronext: Koninklijke Vopak N.V.
Euronext Mededeling 2002-061

Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) heeft aangekondigd om op 17 juni 2002 een buitengewone aandeelhouders vergadering te houden om goedkeuring te verkrijgen voor een voorgestelde claimemissie en de voorgestelde juridisch splitsing waarbij de chemische distributie activiteiten van Vopak zullen worden afgesplitst en worden ondergebracht in een nieuwe onderneming genaamd Univar
N.V.
De eventuele gevolgen van deze voorgenomen claimemissie en voorgenomen juridische splitsing worden per onderwerp in deze mededeling beschreven.

CLAIMEMISSIE

Vopak heeft in de informatie naar de aandeelhouders ten behoeve van de buitengewone aandeelhouders vergadering de volgende specificaties van de claim bekendgemaakt. Voor ieder aandeel ontvangt de aandeelhouder n claim (fondscode
49880 ISINcode NL0000498806).
Zeven claims geven recht om een aandeel tegen E 20,- te kopen. Tevens heeft Vopak bekendgemaakt dat de definitieve specificaties van deze claim-emissie in de prospectus zullen staan dat op 17 juni 2002 zal worden gepubliceerd. Na goedkeuring van de buitengewone aandeelhouders vergadering zal Vopak dinsdag 18
juni 2002 ex-claim noteren. Claimhandel zal op Euronext Amsterdam Cash Market plaatsvinden van 18 juni 2002 tot en met maandag 24 juni 13.00 uur

Amsterdam Midkap-index
Naar aanleiding van de claimemissie van Koninklijke Vopak (VPK) zal Euronext Indices B.V. het gewicht van Koninklijke Vopak (VPK) in de Amsterdam Midkap-index per 18 juni 2002 aanpassen. Dit zal gebeuren op grond van regel 5.4.5 van het Amsterdam Midkap-index reglement. Deze aanpassing vindt plaats onder voorbehoud dat de aandeelhouders tijdens de buitengewone
aandeelhoudersvergadering instemmen met de claimemissie en een positieve waarde kan worden toegekend aan de claim.

Op maandag 17 juni 2002 na het sluiten van de handel zal Euronext Indices B.V. het nieuwe gewicht van Koninklijke Vopak in de Amsterdam Midkap-index bekend maken.

Euronext Amsterdam Derivative Markets N.V.
Reglementair is bepaald dat de contractspecificaties van de optieklasse VPK niet aangepast zullen worden als de theoretische waarde van de claim kleiner is dan E 0,25 en kleiner dan 1% van de slotkoers van de desbetreffende onderliggende waarde op cum claim datum (Listing and Trading Rules, artikel 5.1 sub e onder ii, respectievelijk Listing and Trading Rules for Screentrading, artikel 4.1 sub e onder ii).

Op 17 juni 2002 na het sluiten van de handel kan pas bepaald worden wat de theoretische waarde van de claim is. Indien deze theoretische claimwaarde groter dan wel gelijk is aan E 0,25 en groter dan wel gelijk is aan 1% van de slotkoers van het desbetreffende onderliggende waarde op cumdag zal Euronext Amsterdam de contractspecificaties van de optieklasse VPK aanpassen door middel van de ratiomethode. Deze eventuele nieuwe series zullen worden bekendgemaakt op 17 juni 2002 na het sluiten van de handel.

De wijze waarop Euronext Amsterdam de theoretische claimwaarde berekent is door middel van de volgende formule:

Theoretische koers van de aandelen na de claimemissie = B - d - 1*c waarbij geldt:
B = beurskoers voor emissie
d = eventueel dividend waarop nieuwe aandeelhouders geen recht hebben c= theoretische claimwaarde
Theoretische koers van de nieuwe aandelen = E + n*c, waarbij geldt: E = emissiekoers
n = aantal benodigde claims (claimverhouding)
c= theoretische claimwaarde

Daar de theoretische koers van de aandelen na de claimemissie gelijk is aan de theoretische koers van de nieuwe aandelen, geldt: B - d -
1*c = E + n*c


Hieruit volgt de theoretische waarde van de claim: c = (B-E -d) /

De op deze wijze bepaalde theoretische waarde van de claim is maatgevend voor het bepalen of de contractspecificaties van de optieklasse VPK al dan niet dienen te worden aangepast n.a.v. de claimemissie.

Clearnet , Amsterdam Branch Cash Operations

Claim afwikkeling.
De non-settlements van de claims op 27 juni 2002 worden, in overleg met de ontvangende partij, omgezet naar aandelen of worden afgeboekt met settlement datum 28 juni 2002.

AFSPLITSING UNIVAR

Verwacht wordt dat per 28 juni 2002 na sluiting handel, onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen, de chemische distributie activiteiten van Vopak door middel van een juridische splitsing zal worden afgesplitst in een nieuwe onderneming genaamd Univar N.V (fondscode 38880 ISINcode NL0000388809). De
logisitieke activiteiten en overige activiteiten zullen in Vopak blijven.
Van ieder aandeel Vopak zal een aandeel Univar met een nominale waarde van E 0.50 (administratieve fondscode 49867 ISIN NL0000498673) worden afgesplitst.
Nadat de afsplitsting effectief is geworden zullen nagenoeg gelijkertijd 2 aandelen Univar met een nominale waarde van E 0.50 worden omgezet in n gewoon aandeel Univar (fondscode 38880 ISINcode NL0000388809) met een nominale waarde E 1.00. De gewone aandelen Univar met een nominale waarde van E 1.00 zullen vanaf maandag 1 juli 2002 worden genoteerd op de Euronext Amsterdam Stock Market N.V. onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

EURONEXT N.V.

Fondscode
De fondscode, ISIN en Euronextcode voor Koninklijke Vopak N.V. blijven ongewijzigd 39300, NL0000393007 en NL0000393007. De fondscode, ISIN en Euronextcode voor claim Koninklijke Vopak N.V. zijn als volgt 49880,NL0000498806 en NL0000498806. De fondscode, ISIN en Euronextcode voor Univar N.V. nominaal
1,00 zijn als volgt 38880, NL0000388809 en NL0000388809. De fondscode en ISINcode voor Univar N.V. nominaal 0,50 (administratief) zijn als volgt 49867 en NL0000498673

Handelssymbool
Het handelssymbool van Koninklijke Vopak blijft ongewijzigd VPK. Het handelssymbool van Univar N.V. zal UNIVR zijn. Het handelssymbool van claim Koninklijke Vopak zal CLVPK zijn.

Amsterdam Midkap-index
Naar aanleiding van de juridische splitsing van Koninklijke Vopak (VPK) maakt Euronext Indices B.V. op grond van regel 5.3.5 en 5.4.7 van het Amsterdam Midkap-index reglement het volgende bekend: Als op basis van de kapitaalsverhouding, toegepast op de omzet van het afgelopen hele kalenderjaar, geen van de twee nieuwe zelfstandige ondernemingen zich kwalificeert voor de Amsterdam Midkap-index, dan zal waarde van de Amsterdam
Midkap-index proportioneel verdeeld en afgerond worden over de overige 23 indexfondsen, op basis van hun procentuele gewichten. Als op basis van de kapitaalsverhouding, toegepast op de omzet van het afgelopen hele kalenderjaar n van de twee nieuwe zelfstandige ondernemingen zich kwalificeert voor de Amsterdam Midkap-index, dan zal het procentuele gewicht van het zich opsplitsende fonds worden toegewezen aan de onderneming die zich
kwalificeert voor de Amsterdam Midkap-index.
Als op basis van de kapitaalsverhouding, toegepast op de omzet van het afgelopen hele kalenderjaar, beide zelfstandige ondernemingen zich kwalificeren voor de Amsterdam Midkap-index, dan zal het procentuele gewicht van het zich opsplitsende fonds proportioneel worden verdeeld over beide ondernemingen.

Euronext Indices B.V. zal zo spoedig mogelijk bekend maken wat de samenstelling van de Amsterdam Midkap-index zal zijn per 1 juli 2002.

EURONEXT AMSTERDAM STOCK MARKET N.V.

Naar verwachting zullen op 1 juli 2002 omstreeks 09.00 uur de gewone aandelen van Univar N.V. (nominale waarde E 1.00) op Euronext Amsterdam Stock Market N.V. genoteerd worden. De notering van Koninklijke Vopak N.V. zal worden voortgezet onder dezelfde naam.

Oude orders geannuleerd
Op 28 juni 2002 nabeurs zullen alle oude orders in het fonds Vopak automatisch worden geannuleerd. De prioriteit van deze orders is dan verloren gegaan. Nieuwe orders Vopak kunnen vanaf 1 juli 2002 worden aangeleverd. Het tijdstip van acceptatie van de nieuwe orders bepaalt de (nieuwe) prioriteit in het elektronisch orderboek.

Clearnet , Amsterdam Branch Cash Operations

Afsplitsing naar aandelen Univar.
Over de posities van aandelen Vopak op vrijdag 28 juni 2002 (nabeurs) zal
Clearnet, Amsterdam Branch Cash Operations een administratief aandeel Univar afsplitsen met een nominale waarde van E 0,50. Op maandag 1 juli 2002 (voorbeurs) zullen deze aandelen worden omgezet naar aandelen Univar met een nominale waarde van E 1,00 in de verhouding 2 aandelen Univar van nominaal E 0,50 op 1 aandeel Univar van nominaal E
1,00 met settlement datum 3 juli 2002.
Eventuele fracties worden naar boven afgerond onder cash verrekening tegen de openingskoers van het aandeel Univar van nominaal E 1,00 op maandag 1 juli 2002.
Posities in aandelen Univar van nominaal E 0,50 welke zijn ontstaan door het exercise assignment proces zullen op dinsdag 2 juli 2002 op gelijke manier worden omgezet.

EURONEXT AMSTERDAM DERIVATIVE MARKETS N.V.

Huidige optieklasse VPK (Koninklijke Vopak N.V.) De huidige optieklasse VPK zal op het moment van splitsing (28 juni 2002 nabeurs) worden aangepast en omgezet in een indexoptie met symbool VPKO. Vanaf 1 juli 2002 zal de optieklasse VPKO worden verhandeld. De onderliggende waarde vanaf 1 juli 2002 bestaat uit 100 aandelen Koninklijke Vopak N.V. en 50 aandelen
Univar N.V. (met een nominale waarde van E 1.00) Bij uitoefening zullen deze aandelen worden geleverd. De uitoefenprijzen en het aantal posities zullen onveranderd blijven. Vanaf 1 juli 2002 zullen er in de optieklasse VPKO geen nieuwe series worden gentroduceerd. In de optieklasse VPKO kunnen zowel openings- als sluitingstransacties plaatsvinden.

Openstaande opdrachten
Maandag 1 juli 2002 na het opstarten van het systeem (voor opening van de beurs) zullen alle oude doorlopende orders in het fonds VPK automatisch worden geannuleerd. De prioriteit van deze orders is dan verloren gegaan. Nieuwe orders kunnen vanaf dat moment worden aangeleverd. Het tijdstip van acceptatie van de nieuwe orders bepaalt de (nieuwe) prioriteit in het Elektronische Orderboek.

Clearnet, Amsterdam Branch Derivative Operations

Afdrachten
In de optieklasse VPKO zullen gedurende de periode 1 juli 2002 tot en met 18 oktober 2002 voor het publiek geen afdrachten voor sluitingstransacties in rekening worden gebracht. De exercise en assignment fees voor het publiek zullen het normale tarief van 0.10% van de nominale uitoefenprijs bedragen.
De afdrachten voor firm transacties in de optieklasse VPKO zullen gelijk zijn aan de afdrachten voor de overige aandelenopties. Voor exercise en assignment fees voor firm accounts zullen gedurende de periode 1 juli 2002 tot en met 18 oktober 2002, ondanks dat er twee verschillende aandelen worden geleverd, het standaard tarief van E 0.60 per contract in rekening worden gebracht. Echter, omdat voor iedere individuele exercise of assignment twee transacties moeten worden aangemaakt, zal Clearnet, Amsterdam Branch Derivative Operations per transactie E 0.30 in rekening brengen. Derhalve zal voor firm accounts E 0.60 per contract in rekening worden gebracht.
Na deze periode zal -zolang er twee verschillende aandelen worden geleverd- de standaard exercise en assignment fees van E 0.60 per contract worden berekend.

Uitoefening en aanwijzing
Uitoefeningen en aanwijzingen in de oude klasse VPK die door Clearnet, Amsterdam Branch Derivative Operations worden verwerkt op 28 juni 2002 worden doorgegeven
aan Clearnet, Amsterdam Branch Cash Operations op 1 juli 2002 en zullen resulteren in de levering en ontvangst van oude Koninklijke Vopak N.V. aandelen (fondscode 39300). Uitoefeningen en aanwijzingen vanaf 1 juli 2002 zullen resulteren in levering en ontvangst van de beide aandelen.

Aandelen Koninklijke Vopak N.V.
Aandelen Koninklijke Vopak N.V. die gedeponeerd zijn bij de Clearnet, Amsterdam Branch Derivative Operations zullen worden teruggeleverd aan de pandgever. Na de afsplitsing van Univar op 28 juni 2002 nabeurs kunnen aandelen Vopak weer worden
gedeponeerd als cover voor de optieklasse VPK.

Nieuwe optieklasse VPK (Koninklijke Vopak N.V.) Verwacht wordt dat op 1 juli 2002 de Euronext Amsterdam Derivative Markets zal starten met de handel in opties op aandelen Koninklijke Vopak N.V. De contractspecificaties zijn als volgt:

Symbool : VPK
Contract grootte : 100 aandelen
Noteringswijze : 1
Handelseenheid : 100
Minimum premie interval : 0.05
Uitoefenprijs interval : 2.00
Expiratie-cyclus : januari, april, juli, oktober
Rapporteringslimiet : 5.200 contracten
Handelsuren : 09.00 - 17.30 uur
Margin percentage voor het publiek : 15%
Tims margin interval voor CM : 9%
Fondscode : 39300
ISIN Code : NL0000393007
Optiestijl : Amerikaans
Laatste handelsdag : 3e vrijdag van de handelsmaand, indien handelsdag.

Gestart zal worden met de expiratiemaanden juli '02, oktober '02 en januari '03.
De uitoefenprijzen zullen nader bekend worden gemaakt.

De afdrachten van bovengenoemd fonds zullen analoog zijn aan de afdrachten van de reeds bestaande aandelenopties. Tevens zal VPK verhandeld worden in het Market Maker-systeem.
Er zullen vooralsnog geen opties worden genoteerd op het fonds Univar N.V.

Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Deel: ' Euronext mededeling over Koninklijke Vopak N.V. '
Lees ook