Ingezonden persbericht

PERSMEDEDELING

Europarlementslid Staes vraagt gelijke behandeling officiële EU-talen

EU-lidstaten schuiven definitief standpunt over talenregeling Gemeenschapsoctrooi voor zich uit

STRAATSBURG. (03/10) - De vijftien EU-lidstaten willen nog geen definitief standpunt innemen over de talenregeling voor het Gemeenschapsoctrooi. Dat blijkt uit het antwoord van waarnemend EU-voorzitter Annemie Neyts op een mondelinge vraag van europarlementslid Bart Staes.

Op donderdag 31 mei hebben de vijftien EU-lidstaten een gemeenschappelijke benadering op papier gezet betreffende het gemeenschapsoctrooi. Over het talenregime bij het Europees Octrooibureau vermeldt de tekst enkel dat de vertaalkosten beperkt moeten worden. "Wat de talenregeling betreft, dient het stelsel van Gemeenschapsoctrooien gebaseerd te zijn op de algemene beginselen, met inbegrip van het beginsel van non-discriminatie," aldus minister Neyts. "Om de kosten voor de vertaling te beperken, moet nog verder worden nagedacht over de verschillende suggesties die in dit verband zijn gedaan, waaronder technologische vertaalondersteuning, zonder daarbij andere opties a priori uit te sluiten."

Het Belgische voorzitterschap herinnerde wel aan de eenparigheid van stemmen bij beslissingen over het taalbeleid. Zo werd de talenregeling voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, zoals vastgesteld bij de Verordening inzake het Gemeenschapskenmerk, op 29 oktober 1993 door de Raad aangenomen met eenparigheid van stemmen. De Belgische regering draagt volgens europarlementslid Staes dan ook een enorme verantwoordelijkheid voor de naleving van het non-discriminatiebeginsel en de gelijke behandeling van de elf officiële EU-talen. Els Van Weert, z'n collega in het federaal parlement, zal de zaak opnieuw aankaarten in de Kamer.

"Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zouden het slachtoffer zijn wanneer een ongelijke toegang wordt gecreëerd tot het Europees Octrooibureau. Dit is onaanvaardbaar vermits de Europese Unie het principe huldigt dat iedereen zich tot de instellingen kan richten in één van de elf officiële talen," aldus nog Staes. Z'n suggestie om ten minste de belangrijkste conclusies in alle talen op te stellen, kon op instemming rekenen van minister Neyts.

Meer info:
Bart Staes 0475-37 27 57 Filip Vandenbroeke 0478/50.88.61.

Deel: ' Europarlementslid Staes wil gelijke behandeling EU-talen '
Lees ook