Afdeling pers en voorlichting

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 11/99

4 maart 1999

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-87/97

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH

"CAMBOZOLA" ROEPT VOORSTELLING VAN BESCHERMDE BENAMING "GORGONZOLA" OP

Het Hof van Justitie is van oordeel dat het vrije verkeer van goederen de lidstaten niet belet om oorsprongsbenamingen te beschermen. Welke consequenties dit heeft voor de merken die vóór deze bescherming zijn geregistreerd, dient volgens het Hof door de nationale rechters te worden uitgemaakt.

De benaming "Gorgonzola" is in Oostenrijk sedert 1951 beschermd door internationale overeenkomsten en sedert 1996 door het gemeenschapsrecht overeenkomstig de verordening inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen.

Sedert 1983 wordt een in Duitsland vervaardigde schimmelkaas in Oostenrijk onder de merknaam "Cambozola" verkocht.

Het Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola vorderde voor het Handelsgericht Wien een verbod op de verkoop van een dergelijke kaas onder deze benaming in Oostenrijk. De Oostenrijkse rechter vraagt het Hof of na de toetreding van Oostenrijk tot de Europese Unie een dergelijke maatregel kan worden genomen zonder dat dit in strijd is met de communautaire voorschriften betreffende het vrije verkeer van goederen.

Het Hof merkt om te beginnen op, dat het gemeenschapsrecht de bescherming van oorsprongsbenamingen tegen elke "voorstelling" verzekert. Er is sprake van een voorstelling, wanneer de ter aanduiding van een product gebruikte uitdrukking een gedeelte van een beschermde benaming bevat, waarbij van belang is dat het aantal lettergrepen gelijk is, en wanneer wegens deze gelijkenis de consument bij het zien van de naam van het product als referentiebeeld het goed waarvoor de beschermde benaming geldt, voor de geest zal komen.

Het Hof verbindt daaraan de conclusie, dat de uitdrukking "Cambozola", gebruikt voor een kaas, als een voorstelling van de benaming "Gorgonzola" kan worden beschouwd.

Het merkt evenwel op, dat het aan de verwijzende rechter staat om te beoordelen of aan de voorwaarden is voldaan waaronder de merknaam "Cambozola" verder kan worden gebruikt, hoewel deze in beginsel als een verboden voorstelling moet worden aangemerkt.

Dit merk is namelijk ingeschreven voordat de bescherming van de benaming "Gorgonzola" op het niveau van de gemeenschap van kracht werd. Om dit merk verder te kunnen gebruiken, is in het bijzonder vereist, dat de oorspronkelijke registratie te goeder trouw heeft plaats gevonden en dat de consument door het gebruik van dit merk niet wordt misleid.

Het Hof acht zich niet bevoegd om deze criteria toe te passen. Het merkt evenwel op dat een voorstelling op zichzelf nog niet betekent dat er een risico van misleiding van de consument bestaat.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. Beschikbare talen: Frans, Engels, Duits, Italiaans en Nederlands

De volledige tekst van het arrest is te vinden op de internetpagina van het Hof www.curia.eu.int heden vanaf ongeveer 15.00 uur. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Rachet tel. (00 352) 4303-3205 fax (00 352) 4303-2500.

Deel: ' Europees Hof "Cambozola" lijkt teveel op "Gorgonzola" '
Lees ook