Europa van Morgen


Parlement zoekt rechtvaardiger verdeling financiële lasten De voorzitters van de parlementaire commissies van het Europees Parlement hebben voorgesteld om de begrotingscommissie opdracht te geven een nieuw financieringsysteem te ontwerpen. Dit om tegemoet te komen aan de eis van enkele lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, die hun bijdrage aan de EU-begroting willen herzien. Ook de korting die het Verenigd Koninkrijk sinds 1984 op zijn bijdrage krijgt, moet onder de loep worden genomen.

Het voorstel voor een nieuw systeem is uitgewerkt door de Duitse socialiste Jutta Haug, die haar werkstuk op 9 maart in het EP verdedigde. Kern van het voorstel is dat er een einde moet komen aan de huidige vorm van financiering die de ene lidstaat aanzienlijk zwaarder belast dan de andere. Daarbij komt dat die ongelijkheid in de benadeelde lidstaten wrevel veroorzaakt bij het publiek. Een geval apart is de korting die de Britten krijgen. In 1984, toen premier Thatcher die korting wist af te dwingen, was er wel een reden om op haar eis in te gaan aangezien het Verenigd Koninkrijk als enige lidstaat nauwelijks profiteerde van de uitgaven uit de landbouwbegroting. Deze situatie is verleden tijd, wat niet betekent dat de Britse regering bereid is van die korting af te zien.
De financiering van de EU moet gebaseerd zijn op uitgangspunten die voor alle lidstaten gelijk zijn. Er mogen geen uitzonderingen zijn, ook niet om de zwakste lidstaten tegemoet te komen. Economische onevenwichtigheden kunnen uitsluitend gecompenseerd worden aan de uitgavenkant, dat wil zeggen met gebruikmaking van de structuurfondsen.
Haug en met haar de begrotingscommissie van het EP streven naar een inkomstensysteem dat gebaseerd is op het BNP van de lidstaten. Maar daartoe moet eerst de (verouderde) manier waarop het BNP wordt berekend worden aangepast. Naast de invoering van een aangepaste berekeningsmethode is er het voorstel om de BTW-afdracht van de lidstaten te laten vervallen. Haug meent dat op langere termijn naar inkomsten moet worden gezocht die niet per lidstaat afgedragen worden. Dat moet leiden tot Europese belastingen die pas mogelijk worden nadat een Europese fiscale wetgeving tot stand is gekomen. Fiscale zaken liggen nu buiten de bevoegdheden van het Parlement en eventuele wetten worden in de Raad genomen met de vereiste unanimiteit. Het Parlement heeft de afgelopen jaren al twee keer een speurtocht ondernomen naar nieuwe inkomstenbronnen, ook in de sfeer van belastingen, maar tot nu toe is geen enkele systeem ontdekt dat voldoet aan de eisen van billijkheid en evenwicht.

Cofinanciering landbouw

Hoewel er weinig kritiek was op het plan van Haug, vormde een paragraaf over de invoering van de landbouw cofinanciering wel een struikelblok. Niet minder dan vijftig procent van de inkomenssteun die de Europese boeren ontvangen als vergoeding voor prijsdalingen zou voortaan door de lidstaten gefinancierd moeten worden. Dit zou niet leiden tot een renationalisatie van het landbouwbeleid, zoals tegenstanders beweren, maar juist tot een verdieping van de integratie. Rapporteur Haug was desgewenst bereid het voorstel op te nemen, dat economisch zwakke lidstaten een geringer percentage van de cofinanciering voor hun rekening zouden nemen dan de door haar voorgestelde vijftig procent. Nederland en enkele andere lidstaten stond dit wel aan, maar Frankrijk en de zuidelijke lidstaten verzetten zich fel. De grootste tegenstand kwam van twee Franse afgevaardigden: Bourlanges als woordvoerder voor de christen-democraten en Giansily voor de neo-Gaullisten. Bourlanges voorzag een systeem waarbij elke lidstaat de bevoegdheid zou krijgen om zelf uit te maken welke nationale steun ze zou geven aan de boeren. Dat zou leiden tot onaanvaardbare concurrentieverschillen. Hij gaf toe dat dit negatieve element zou ontbreken indien de Europese Commissie de nationale steun uniform verplicht stelt. Maar daarmee zou men een nieuwe vorm van eigen middelen scheppen, en dat is illegaal. Giansily vond dat rapporteur Haug een heksenjacht tegen de agrariërs was begonnen. Het is naar zijn mening volstrekt onjuist dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid debet is aan de onevenwichtigheid in de lastenverdeling tussen de lidstaten. De EU is gebaseerd op solidariteit, en die dreigt nu te worden afgebroken. Met 243 stemmen voor en 215 stemmen tegen werd de cofinan- ciering uit het voorstel geschrapt.
In een resolutie zegt het Parlement dat het stelsel van eigen middelen (inkomsten) parallel aan de verdergaande integratie moet worden herzien. Maar eerst moeten de meningsverschillen rond de EU-financiering uit de weg worden geruimd. Pas daarna is er ruimte voor vergaande hervormingen. Er moet een direct verband zichtbaar worden tussen de inkomsten van de EU en uitgaven; de burgers moeten de logica van de uitgaven kunnen inzien. Het ontvangstenstelsel moet doorzichtig zijn en daarom worden ontdaan van onregelmatigheden zoals compensaties voor lidstaten die economisch minder goed presteren dan andere lidstaten. Compensaties moeten worden gerealiseerd in het uitgavenbeleid. Deze resolutie werd aanvaard met 276 stemmen voor, 154 tegen bij 74 onthoudingen.
Simon van Putten

Deel: ' Europees Parlement zoekt betere verdeling financiele lasten '
Lees ook