expostbus51


CBS


CBS:Mededeling Europese bevolkingsconferentie

Vanaf vandaag, 30 augustus, tot en met vrijdag 3 september wordt in het Nederlands Congrescentrum in Den Haag de Europese Bevolkingsconferentie gehouden. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Europese bevolkings-conferentie wordt om de vier jaar gehouden. Dit jaar vindt de conferentie voor het eerst in Nederland plaats. De conferentie zal door ongeveer vijfhonderd Europese demografen worden bijgewoond.
Tijdens de conferentie zullen nieuwe resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar bevolkingsontwikkelingen in Europa worden gepresenteerd. Er zijn sessies over onder meer uitstel van moeder-schap, anticonceptie, gezondheid, sterfte, vergrijzing en migratie. Er wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke gevolgen van de bevolkingsontwikkeling en de vraag hoe de politiek hierop kan reageren.

Vandaag
Vanmiddag om 15.45 uur worden in de Van Gogh zaal van het Nederlands Congrescentrum de resultaten gepresenteerd van een aantal onderzoeksprojecten die de afgelopen jaren door verschillende Nederlandse universiteiten en het NIDI zijn uitgevoerd. Het onderzoeksprogramma werd mede gefinancierd door NWO. De centrale probleemstelling was het spanningsveld tussen enerzijds de vrijheid van individuen om hun eigen levensloop te bepalen en ander-zijds de gevolgen daarvan voor arbeidsmarkt, woningmarkt, gezondheidszorg en sociale zekerheid. In verschillende deelprojecten werd een antwoord gezocht op een groot aantal onderzoeksvragen. Waarom wachten vrouwen steeds langer met het krijgen van kinderen? Zullen jongere generaties bereid zijn om de stijgende kosten van de vergrijzing te dragen? Mensen leven steeds langer, maar betekent dit ook dat ze langer gezond zijn? Wordt de grote stad weer populair als woonplaats of zullen steeds meer mensen naar de omliggende gemeenten verhuizen? David Coleman van de Universiteit van Oxford gaat in op de vraag of de ontwikkelingen in Nederland uniek zijn in Europa.

Dinsdag 31 augustus
Om 11 uur wordt een forumdiscussie gehouden over de vraag hoe zowel de overheid als de marktsector zouden moeten reageren op de gevolgen van demografische ontwikkelingen. Bevolkingsgroei, vergrijzing en migratie hebben ingrijpende gevolgen voor de ruimtelijke ordening, sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en de integratie van etnische minderheden. Onder voorzitterschap van Miroslav Macura van de Verenigde Naties wordt aan de discussie deelgenomen door deskundigen uit verschillende Europese landen.
Om 13 uur zal een paneldiscussie plaatsvinden over de economische en sociale gevolgen van toekomstige bevolkingsontwikkelingen in Europa. Onder voorzitterschap van Dirk van der Kaa zullen twee vooraanstaande Europese demografen, David Coleman uit Oxford en Ron Lesthaeghe uit Brussel, discussiëren met twee Nederlandse economen, Sweder van Wijnbergen (secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken) en Bernard van Praag (directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek). In de volgende eeuw zal de groei van de beroepsbevolking stagneren. Vormt dit een rem op de economische groei? Moet de pensioenleeftijd worden verhoogd of moeten meer arbeidsmigranten worden toegelaten? Het tempo van de vergrijzing loopt in verschillende Europese landen sterk uiteen. Vormt dit een belemmering voor de eenwording van Europa? In Oost-Europa loopt de bevolkingsgroei terug. Is het gevaar van een 'brain drain' reëel en dreigt Oost-Europa in een neerwaartse spiraal terecht te komen?

Woensdag 1 september
Om 11 uur spreekt Giuseppe Gesano, directeur van het instituut voor bevolkingsonderzoek in Rome, over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Europese Unie. In veel landen is de werkloosheid nog steeds hoog en lijkt de politiek weinig succesvol in het vinden van een oplossing. Zal de werkloosheid hoog blijven of zal de werkloosheid vanzelf verdwijnen als gevolg van ontgroening en vergrijzing? Steeds minder mensen werken tot 65-jarige leeftijd. Valt dit vol te houden als de bevolking sterk vergrijst?
Om 14.30 uur zal een bijeenkomst worden gehouden over ouderschapsverlof. Veel Europese landen zien Noord-Europa als een voorbeeld van de wijze waarop werk en ouderschap kunnen worden gecombineerd. In zes Europese landen is onderzoek gedaan naar de rol van de vaders bij de opvoeding, de houding van werkgevers, de invloed van ouderschapsverlof op het kindertal en de rol van de overheid. Fred Deven van het Vlaamse Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie zal de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken presenteren.

Donderdag 2 september
Om 14.30 uur spreekt Marek Okolski, directeur van het Centrum voor Migratieonderzoek in Warschau, over de migratiedruk op Europa. Ondanks een restrictief immigratiebeleid is het aantal immigranten uit Azië en Noord-Afrika dat naar Europa komt sterk toegenomen. Migratie staat hoog op de politieke agenda in veel Europese landen. Maar is migratiebeleid wel doelmatig? Kan de migratiedruk worden verminderd? Of moet Europa accepteren dat er blijvend grote migratiestromen, legaal of illegaal, richting Europa zullen komen? Welke rol kan migratie spelen in het arbeidsmarktbeleid in een vergrijzende samenleving?
Om 11 uur wordt een sessie gehouden waarin een aantal papers worden gepresenteerd over migratieontwikkelingen in verschillende Europese landen.

Vrijdag 3 september
Om 9 uur wordt een sessie gehouden waarin nieuw onderzoek op het terrein van de vruchtbaarheid wordt gepresenteerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer kinderloosheid, uitstel van moeder-schap, vruchtbaarheidsproblemen, tienerzwangerschappen en de vraag of vruchtbaarheid genetisch is bepaald.
Om 14.15 uur gaat Gunhild Hagestad, hoogleraar sociologie in Noorwegen, in op de vraag wat de consequenties van het lage kindertal en de toenemende levensverwachting zijn voor de zorg voor ouderen.

Deel: ' Europese bevolkingsconferentie in Den Haag '
Lees ook