Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-148
DATUM: 4 november 1999

Modern ontwikkelen en produceren in Flevoland

Het college van Gedeputeerde Staten wil fl. 500.000 Europese bijdrage verlenen aan het project "Modern ontwikkelen en produceren" van TNO Industrie. Hiermee kan in Flevoland een uniek kennistransferpunt worden ingericht. Kennis wordt in het provinciaal beleid gezien als het middel om het bedrijfsleven in staat te stellen zich verder te kunnen ontwikkelen. Zo is de grondgedachte van een van de maatregelen van het Europees Programma het verstevigen van de positie van kleine en middelgrote bedrijven door adviezen te geven over de introductie van nieuwe technologieën alsmede over oplossingen voor technische problemen in het productieproces. Het blijkt echter moeilijk te zijn om de juiste kennis op de juiste plaats te krijgen. Het afstemmen van vraag en aanbod is daarbij van wezenlijk belang. Om het bedrijfsleven in Flevoland tegemoet te komen is het belangrijk dat er makkelijk toegankelijke kennistransferpunten worden ingericht, waar de ondernemer nieuwe kennis kan vergaren. Bij het project van TNO Industrie zal een medewerker van TNO Industrie 3 dagen per week gehuisvest en actief zijn in de provincie Flevoland. Hierdoor zal TNO Industrie goed bereikbaar zijn voor ondernemers, die advies en ondersteuning wensen ten aanzien van technologische problemen. TNO Industrie biedt kennis en ervaring op het gebied van het op moderne wijze ontwikkelen van nieuwe producten en productieprocessen. Daarbij moet gedacht worden aan materiaaltechnologie, prototyping, productietechnologie, kostprijsberekeningen, productonderzoek en beproevingsfaciliteiten. In het kader van dit project zal de ondernemer in alle fasen van het ontwikkel- en productieproces kunnen worden ondersteund. In totaal gaat het project 1.000.000,- kosten. Naast de Europese bijdrage zorgen TNO Industrie en het deelnemende bedrijfsleven voor de resterende middelen. Verwacht wordt dat circa 30 bedrijven gebruik gaan maken van de kennis en ervaring waarover TNO Industrie beschikt. Het voorstel wordt besproken in de commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs, op 10 november a.s.

Deel: ' Europese bijdrage voor modernisering in Flevoland '




Lees ook