Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-154
DATUM: 18 november 1999

Europese bijdrage voor reconstructie van N302 (Larserweg)

Het college van Gedeputeerde Staten wil 1 miljoen gulden Europese bijdrage beschikbaar stellen voor de reconstructie van de N302 (Larserweg) tussen Lelystad en de Vogelweg. De Larserweg vormt een belangrijke schakel in de wegverbinding tussen Lelystad en Harderwijk (A28). De verkeersintensiteit op deze route is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dagelijks maken ongeveer
16.000 auto's gebruik van de Larserweg. Om het verkeer vlot en veilig te kunnen blijven afwikkelen heeft de provincie besloten dat deze route verbeterd moet worden. De Larserweg wordt de komende jaren dubbelbaans gemaakt en bij Harderwijk wordt een aquaduct aangelegd. Dit jaar is men begonnen met de werkzaamheden voor de baanverdubbeling van de Larserweg tussen de A6 en de Vogelweg. Het zand voor deze extra baan is reeds aangebracht en begin volgend jaar zal worden begonnen met de asfaltering. De provincie heeft nu besloten ook de aansluiting van de Larserweg met de A6 te reconstrueren. De Larserweg krijgt ter plaatse van de aansluiting twee doorgaande rijstroken per richting. De beide verkeerslichten op de op- en afritten van de A6 worden met elkaar gekoppeld. Er ontstaat dan voor de belangrijkste richtingen een 'groene golf'. Voor het openbaar vervoer wordt de doorstroming verbeterd door de aanleg van een extra busstrook en door een beïnvloeding van de verkeerslichten . De reconstructie van de aansluiting met de A6 is mogelijk door een bijdrage van Rijkswaterstaat en de inzet van
1 miljoen gulden vanuit de Europese middelen. Deze 1 miljoen gulden was gereserveerd voor het aquaduct, maar de uitvoering hiervan is vertraagd. Met de inzet van de 1 miljoen gulden is het mogelijk de reconstructie van de aansluiting met de A6 in 2000 uit te voeren. De provincie zal in 2001 een extra bedrag van 1 miljoen gulden voor het aquaduct beschikbaar stellen.

Deel: ' Europese bijdrage voor reconstructie N302 '
Lees ook