Provincie FlevolandEuropese bijdragen voor Flevolandse initiatieven

De gemeente Urk, de gemeente Almere, het VVV Flevoland en stichting De Gouden Cirkel ontvangen een Europese bijdrage voor hun initiatieven. De subsidies zijn door het college van Gedeputeerde Staten toegekend. De provincie Flevoland steunt de VVV en De Gouden Cirkel ook in de vorm van cofinanciering.

Urk
De gemeente Urk ontvangt voor de ontwikkeling van de 4e fase van het bedrijventerrein Zwolse Hoek een Europese bijdrage van 419.800. Het betreft de ontwikkeling van bruto 248.797 m2 nieuw bedrijventerrein. Op het terrein moet het mogelijk zijn om ongeveer 250 arbeidsplaatsen te realiseren. De Europese bijdrage wordt ingezet om de grondprijs op een aanvaardbaar (markt)niveau te brengen.

Almere
De gemeente Almere ontvangt een Europese bijdrage van maximaal 54.450,-- voor het project 'Early Warning System (EWS)'. Het project betreft een proefopzet met een inbraakwaarschuwingssysteem op het bedrijventerrein Veluwsekant Oost. Het inbraakwaarschuwingssysteem is ontwikkeld door TNO en wordt in samenwerking met Initial Varel, Vialis en Dacolian uitgevoerd. Het systeem bestaat uit voertuigsensoren op de belangrijke kruispunten van het terrein. De sensoren registreren alle voertuigen en een combinatie met geavanceerde software zorgt ervoor dat de routes van deze voertuigen bekend worden. Wordt door een voertuig een vreemde bestemming aangedaan of wordt vreemd rijgedrag vertoond, dan kan door de beveiliging van het terrein gericht actie worden ondernomen.

VVV Flevoland
De VVV Flevoland ontvangt voor de projectcoördinator FBT een Europese en provinciale bijdrage van 49.600 respectievelijk 17.400. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het marktonderzoek en de productontwikkeling binnen het Flevolands Bureau voor Toerisme (FBT). De nieuwe functie van projectcoördinator vloeit voort uit de herdefinitie van de kerntaken van het FBT. Het is de ambitie van het FBT zich om te vormen van een promotie- naar een marketingorganisatie op toeristisch-recreatief gebied. Dat betekent dat de organisatie naast de klassieke promotionele taak, zich sterker zal gaan richten op productontwikkeling.

De Gouden Cirkel
Stichting De Gouden Cirkel ontvangt voor het project 'De Gouden Cirkel fase 2 een Europese en provinciale bijdrage van 117.600
respectievelijk 41.300. De Gouden Cirkel is een toeristisch samenwerkingsverband voor het gebied rond de vroegere Zuiderzee. In de tweede fase van het project De Gouden Cirkel, dat loopt tot het einde van 2004, kan Flevoland opnieuw profiteren van de herkenbaarheid van de vroegere Zuiderzee. Deelname aan De Gouden Cirkel is een belangrijke aanvulling op de individuele gebiedseigen promotie van Flevoland. Flevoland kan namelijk meeliften met de bekendheid van het omringende gebied. In deze tweede fase van het project promoot De Gouden Cirkel het vroegere Zuiderzeegebied zowel in het binnenland als het buitenland, zet het vier nieuwe product-marktcombinaties op en doet het ieder jaar een effectmeting naar de stijging van het toeristisch bezoek.

Deel: ' Europese bijdragen voor Flevolandse initiatieven '
Lees ook