European Commission

IP/02/1091

Brussel, 18 juli 2002

Commissie nodigt uit tot discussie over richtsnoeren met beste praktijken op gebied van verbintenissen tot afstoting in concentratiezaken

De Europese Commissie publiceert een overlegdocument met ontwerp-standaardmodellen voor verbintenissen tot afstoting die fuserende partijen aanbieden in zaken die mededingingsbezwaren doen ontstaan. De standaardmodellen - voor verbintenissen tot afstoting en voor mandaten van de trustees - zijn zo opgesteld dat ze kunnen dienen als richtsnoeren met beste praktijken die de fuserende partijen en hun juridische vertegenwoordigers kunnen helpen in hun contacten met de Commissie.

Volgens de concentratieverordening(1) die in 1989 goedgekeurd werd en in september 1990 van kracht werd, kunnen ondernemingen verbintenissen aanbieden die de Commissie in staat moeten stellen een fusie of acquisitie goed te keuren die anders een machtspositie had doen ontstaan of had versterkt.

In het juridisch bindende tijdsschema uit de verordening speelt tijd een cruciale rol wanneer fuserende partijen tijdens de concentratieprocedure terechtgekomen zijn in de fase van de zgn. 'corrigerende maatregelen'. Om de onderhandelingen over en uitvoering van verbintenissen voor zowel de fuserende partijen als de Commissie doeltreffender en efficiënter te laten verlopen, heeft de Commissie besloten standaardmodellen uit te werken voor verbintenissen tot afstoting en voor de mandaten van de trustee in het kader van de concentratieverordening. Door deze standaardmodellen te gebruiken zullen de fuserende partijen en de Commissie bevrijd worden van de zware eisen - wat betreft zowel timing als personele hulpmiddelen - die anders gesteld zouden worden wanneer onder grote tijdsdruk vanaf nul onderhandeld moet worden over de voorwaarden voor verbintenissen en mandaten voor de trustee. Zodoende kunnen de fuserende partijen en de Commissie zich beter concentreren op de eigenlijke inhoud en tenuitvoerlegging van de verbintenissen.

De ontwerpen voor standaardmodellen zijn gebaseerd op de ervaring die de Commissie de voorbije 12 jaar opgedaan heeft bij het uitwerken van corrigerende maatregelen in het kader van de concentratieverordening. In deze modellen wordt ook rekening gehouden met de verklarende mededeling over corrigerende maatregelen, die de Commissie in december 2000 goedkeurde. Evenals in deze mededeling van de Commissie, zijn deze standaardteksten bedoeld om de fuserende partijen meer transparantie en rechtszekerheid te geven bij de verbintenissen die zij aanbieden.

Ondernemingen, juristen en andere belanghebbenden kunnen het standaardmodel voor verbintenissen tot afstoting en het standaardmodel voor mandaten voor de trustee vinden op het volgende internetadres:

Opzet en aard van beide teksten zijn, samen met een toelichting bij de belangrijkste elementen ervan, te vinden in een verklarende notitie die te raadplegen is op:

https://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/divestiture_ commitments/index.html

In het eerste model worden alle vereisten beschreven om te komen tot een volledige en daadwerkelijke nakoming van verbintenissen tot afstoting. Meer bepaald is dit model zo opgesteld: (i) dat een duidelijke beschrijving gegeven wordt van de af te stoten activiteiten, de afstotingsprocedure en de verplichtingen van de partijen ten aanzien van de af te stoten activiteiten in afwachting dat de afstoting voltooid is, en (ii) dat de eisen genoemd worden die de Commissie stelt aan een acceptabele overnemer van de af te stoten activiteiten.

Het standaardmodel voor mandaten van de trustee beschrijft de rol en taken van de trustee. Het model legt in detail vast wat de rol en taken zijn van de trustee gedurende het afstotingsproces, zodat dat de trustee ervoor kan zorgen dat de nakoming van de verbintenissen vlot verloopt.

Belanghebbenden hebben tot eind september 2002 de tijd om hun opmerkingen te zenden aan de Taskforce Fusiecontrole van de Commissie. Rekening houdend met de ontvangen opmerkingen, is de Commissie voornemens om tegen eind 2002, als richtsnoeren met beste praktijken, standaardteksten aan te nemen voor verbintenissen tot afstoting en mandaten van trustees.

Opmerkingen kunnen worden gezonden:

* Per brief aan:
Europese Commissie
DG Concurrentie
"Merger Remedies"
B-1049 Brussel
België

* Via e-mail aan: comp-merger-remedies@cec.eu.int (1)
Verordening nr. 4064/89 van de Raad.

Zoekwoorden:

Deel: ' Europese Commissie vraagt om discussie over fusierichtlijnen '
Lees ook