WEEKOVERZICHT VAN HET HOF VAN JUSTITIE EN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Week van 27 september tot 1 oktober 1999

nr. 24/99


Zaak C-356/98

Arben Kaba/Secretary of State for the Home Department

Prejudiciële verwijzing van de Immigration Adjudicator · Uitlegging van art. 7, lid 2, van verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap · Begrip sociaal voordeel · Verzoek om permanent verblijfsrecht · Inbegrepen · Verblijfsrecht van uit derde landen afkomstige echtgenoot van gemeenschapsonderdaan · Toekenningsvoorwaarden · Vereist tijdvak van verblijf · Duur

Advocaat-generaal A. La Pergola heeft ter terechtzitting van het Hof van 30 september 1999 conclusie genomen.

Hij heeft het Hof de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen in overweging gegeven:

"1) Een verblijfsrecht van onbepaalde duur als bedoeld in de paragrafen 255 en 287 van de Britse Immigration Rules, is een 'sociaal voordeel` in de zin van artikel 7, lid 2, van verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap.

2) Het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit in de zin van artikel 7, lid 2, van verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, wordt niet geschonden door bepalingen van nationaal recht als die van de paragrafen 255 en 287 van de Britse Immigration Rules, die de toekenning van een sociaal voordeel als een verblijfsrecht van onbepaalde duur afhankelijk stellen van het vervullen op het grondgebied van de betrokken lidstaat van een periode van verblijf die verschilt naar gelang de aanvrager de echtgenoot is van een migrerende gemeenschapsonderdaan of de echtgenoot van een persoon die in de lidstaat van ontvangst 'gevestigd is met het voornemen er te blijven`."1: Dit overzicht, opgesteld door de Afdeling Pers en Voorlichting van het Hof van Justitie (L-2925 Luxemburg), heeft tot doel snelle informatie te verschaffen over de werkzaamheden van het Hof en het Gerecht. Alleen de tekst van de arresten en conclusies, die later wordt gepubliceerd in de "Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg", is echter officieel. De inhoud van dit weekoverzicht kan zonder toestemming, doch met vermelding van de bron, worden overgenomen.

Vertaald uit het Frans.

Kopij afgesloten op 1 oktober 1999

Catalogusnummer: DX-AC-99-0024-NL-C

Deel: ' Europese Hof inzake Britse immigratieregels '
Lees ook