WEEKOVERZICHT VAN HET HOF VAN JUSTITIE EN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Week van 27 september tot 1 oktober 1999

nr. 24/99


Zaak C-327/98

Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

Niet-nakoming · Niet-tijdige omzetting van de art. 9, 10, 11, 12 en 14 van richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik

Advocaat-generaal A. Saggio heeft ter terechtzitting van de Vijfde kamer van 30 september 1999 conclusie genomen.

Hij heeft het Hof in overweging gegeven:

"· vast te stellen dat de Franse Republiek, door niet binnen de gestelde termijn de nodige wettelijke en bestuurlijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de artikelen 9, 10, 11, 12 en 14 van richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik, de ingevolge het EG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

· de Franse Republiek in de kosten te verwijzen."1: Dit overzicht, opgesteld door de Afdeling Pers en Voorlichting van het Hof van Justitie (L-2925 Luxemburg), heeft tot doel snelle informatie te verschaffen over de werkzaamheden van het Hof en het Gerecht. Alleen de tekst van de arresten en conclusies, die later wordt gepubliceerd in de "Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg", is echter officieel. De inhoud van dit weekoverzicht kan zonder toestemming, doch met vermelding van de bron, worden overgenomen.

Vertaald uit het Frans.

Kopij afgesloten op 1 oktober 1999

Catalogusnummer: DX-AC-99-0024-NL-C

Zoekwoorden:

Deel: ' Europese Hof inzake richtlijn 93/15/EEG '
Lees ook