WEEKOVERZICHT VAN HET HOF VAN JUSTITIE EN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Week van 27 september tot 1 oktober 1999

nr. 24/99


Zaak C-318/98

Strafzaak tegen G. Fornasar e.a.

Prejudiciële verwijzing van de Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friule · Uitlegging van art. 1, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen en van beschikking 94/904/EG van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig art. 1, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen · Kwalificatie van afvalstof als gevaarlijk · Modaliteiten

Advocaat-generaal G. Cosmas heeft ter terechtzitting van de Zesde kamer van 30 september 1999 conclusie genomen.

Hij heeft het Hof in overweging gegeven te antwoorden als volgt:

"1) De oorsprong van een afvalstof kan niet van doorslaggevend belang zijn voor de kwalificatie daarvan als gevaarlijk in de zin van richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende

gevaarlijke afvalstoffen en van beschikking 94/904/EG van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

2) Difenylmethaan di-isocyanaat is aan te merken als een gevaarlijke afvalstof in de zin van richtlijn 91/689.

3) De bij beschikking 904/94 van de Raad vastgestelde communautaire lijst van gevaarlijke afvalstoffen is uitputtend.

4) Gelet op artikel 130 T van het Verdrag en aangezien aan de voorwaarden voor toepassing van dit artikel is voldaan, beletten de bepalingen van richtlijn 91/689 betreffende de voorafgaande kwalificatie van een afvalstof als gevaarlijk en de mededeling daarvan aan de Commissie de lidstaten niet, een afvalstof op grond van hun nationale wetgeving als gevaarlijk aan te merken en daarop de bepalingen inzake milieubescherming toe te passen, zelfs indien niet aan de in bijlage III bij de richtlijn geformuleerde voorwaarden is voldaan en deze afvalstof niet vooraf als gevaarlijk is gekwalificeerd en zulks aan de Commissie is meegedeeld.

5) Artikel 1, lid 4, tweede streepje, van richtlijn 91/689 maakt geen melding van de te volgen nationale procedure en van het orgaan dat bevoegd is om afvalstoffen als gevaarlijk te kwalificeren en zulks aan de Commissie mee te delen. Daar de gemeenschapswetgever ter zake geen voorschriften heeft vastgesteld, moeten zij in het nationale recht worden gezocht."1: Dit overzicht, opgesteld door de Afdeling Pers en Voorlichting van het Hof van Justitie (L-2925 Luxemburg), heeft tot doel snelle informatie te verschaffen over de werkzaamheden van het Hof en het Gerecht. Alleen de tekst van de arresten en conclusies, die later wordt gepubliceerd in de "Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg", is echter officieel. De inhoud van dit weekoverzicht kan zonder toestemming, doch met vermelding van de bron, worden overgenomen.

Vertaald uit het Frans.

Kopij afgesloten op 1 oktober 1999

Catalogusnummer: DX-AC-99-0024-NL-C

Deel: ' Europese Hof inzake strafzaak tegen G. Fornasar e.a. '
Lees ook