FNV

Europese kennisruimte voor hoge scholen en universiteiten Europa - europa@dds.nl

In de Europese Unie krijgt de "kennismaatschappij" steeds meer aandacht. Daarom acht het Europees Parlement het van belang het gevoerde beleid inzake de vergroting van deze kennismaatschappij doeltreffender te maken. In een initiatiefverslag geeft zij richtsnoeren voor een beleid ter ondersteuning van de universiteiten. In de Europese Unie krijgt de "kennismaatschappij" steeds meer aandacht. Tijdens de Raad van Lissabon is besloten dat de Europese Unie de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld moet worden. Deze moet in staat zijn tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. In deze context acht het Europees Parlement (EP) het van belang dat wordt nagegaan of het gevoerde beleid inzake de vergroting van deze kennismaatschappij nog wel doeltreffend is. Daarom heeft de EP-commissie Cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport een initiatiefverslag opgesteld. Hierin geeft zij richtsnoeren voor een beleid ter ondersteuning van de universiteiten. De traditionele rol van de universiteit als centrum van wetenschappelijke ontwikkeling staat momenteel ter discussie in Europa.

De universiteit behoort sinds de oudheid tot een van de hoofdrolspelers op het gebied van de fundamentele cultuurwaarden en onze technische en politieke ontwikkeling. Dit heeft geleid tot de grondslagen waarop Europa is gebouwd: het belang van de rede en de dialoog, formulering van ethische en politieke beginselen, etc. In crisissituaties heeft de universiteit zich vaak opgeworpen als hoeder van democratische ideeën. Vandaag de dag vindt een groot deel van het kwalitatief hoogstaand onderzoek buiten de universiteit plaats. Het massale hoger onderwijs heeft geleid tot een sterke concentratietendens. Dit gaat soms ten koste van de kwaliteit en het concurrentievermogen. Bovendien heeft de vraag naar diploma's en de enorme toename van het aantal studenten ertoe geleid dat de nodige instrumenten vaak ontbreken en dat de financiële middelen voor onderzoek en postdoctoraal onderwijs beperkt zijn. Overheidssteun (Europees, nationaal, regionaal) moet beter worden afgestemd op de beh! oeften van universiteiten en op de totstandbrenging van de Europese ruimte voor hoger onderwijs. Tevens pleit de EP-commissie voor een betere coördinatie tussen de universiteiten met oog op de verspreiding en uitwisseling van informatie over gezamenlijke programma's en projecten. Zij stelt een "Huis van de Europese universiteiten" voor, waarin universiteiten beter met elkaar samenwerken. (30/05/2002)

Meer Europees nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/europa

Deel: ' Europese kennisruimte voor hoge scholen en universiteiten '
Lees ook