P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 22 juni 1999

Europese milieuraad bespreekt chaos rond genetische manipulatie

GREENPEACE EIST DAT PRONK ZICH ACHTER VOORSTEL VAN GRIEKSE MILIEUMINISTER SCHAART.

Tijdens de Europese Milieuraad van 24 en 25 juni te Luxemburg komt de regelgeving rond genetisch gemanipuleerde organismen aan bod. Op deze top zal een voorstel worden besproken van de Griekse milieuminister, Theodoros Koliopanos, om geen marktvergunningen te verlenen tot de herziening van de Europese richtlijn 90/220 voltooid is. Greenpeace vraagt milieuminister Pronk met klem het voorstel van de Griekse minister te steunen. Italië, Denemarken en Luxemburg hebben inmiddels te kennen gegeven zich achter het voorstel te scharen.

Bedrijven in landen binnen de Europese Unie hebben de plicht een vergunning aan te vragen voor ieder genetisch gemanipuleerd organisme dat zij in de vrije natuur willen brengen. Vergunningen worden verleend op basis van de bovengenoemde richtlijn 90/220. Momenteel functioneert deze richtlijn slecht. Onzorgvuldige verstrekking van vergunningen is eerder regel dan uitzondering. Eind 2000 zal de herziening van de richtlijn voltooid moeten zijn.

Tijdens de Europese milieutop zal naast de Europese richtlijn ook het internationale milieuverdrag rond genetisch gemanipuleerde organismen aan de orde komen. In februari van dit jaar werden in Columbia de onderhandelingen rond het VN-Biosafety protocol geschorst toen grote exporterende landen als de Verenigde Staten en Canada weigerden het compromisvoorstel van de overige landen te accepteren. Als gevolg hiervan ontbreekt nog steeds gedegen internationale wetgeving.

Door voorbarige economische beloftes van de biotech-industrie heeft de politiek experimenten toegestaan zonder dat aan essentiële voorwaarden als milieuveiligheid, voedselveiligheid en keuzevrijheid is voldaan. De onvoorspelbare situatie die gecreeerd is door het toepassen van en experimenteren met genetisch gemanipuleerde organismen heeft inmiddels vele vragen opgeroepen bij publiek en politiek.

In Nederland zal de politieke discussie op woensdag 30 juni worden voortgezet. De kamerleden zullen in een algemeen overleg de ministers Pronk en Borst en staatsseretaris Faber over de huidige situatie aan de tand voelen. Greenpeace heeft al eerder te kennen gegeven zich ernstig zorgen te maken over het verlenen van inmiddels ruim zestig Nederlandse vergunningen voor proefvelden met genetisch gemanipuleerde gewassen. De milieuorganisatie vreest nadelige gevolgen voor mens en milieu, nu risicovolle experimenten in de natuur klakkeloos kunnen worden uitgevoerd.

Greenpeace eist dat minister Pronk een duidelijk standpunt ten opzichte van genetisch gemanipuleerde organismen inneemt. Tijdens de milieuraad kan hij daar de eerste stap toe zetten door het Griekse voorstel te steunen. Het Nederlandse debat van woensdag 30 juni biedt vervolgens de mogelijkheid om in eigen land pas op de plaats te zetten. Greenpeace vindt de huidige expirimenten met mens en milieu politiek niet langer te verdedigen.

Deel: ' Europese milieuraad bespreekt chaos genetische manipulatie '
Lees ook