BERLIN EUROPEAN COUNCIL - APPOINTMENT OF THE PRESIDENT OF THE COMMISSION Go Back

Press Release: Brussels (24-03-1999) - Nr. SN 82/6/99 (Presse )

BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE

I. De staatshoofden en regeringsleiders hebben met achting nota genomen van het ontslag van de Commissie en hun dank uitgesproken voor het werk dat zij voor Europa heeft gedaan. Zij hebben in onderlinge overeenstemming besloten de heer Romano PRODI te verzoeken de belangrijke taak van voorzitter van de volgende Europese Commissie te aanvaarden.
Overeenkomstig de procedures van het Verdrag van Amsterdam zal dit besluit ter goedkeuring aan het huidige Europees Parlement worden meegedeeld. Na deze goedkeuring moet de heer PRODI trachten zo spoedig mogelijk de aanstelling van een nieuwe Commissie voor te bereiden in samenwerking met de regeringen van de lidstaten. De regeringen van de lidstaten moeten in overleg met de heer PRODI de andere personen voordragen die zij voornemens zijn tot leden van de Commissie te benoemen. Na de verkiezingen in juni dient het nieuwgekozen Europees Parlement zijn goedkeuring te hechten aan zowel de voorzitter als de kandidaat-leden van de Commissie. Het nieuwgekozen Europees Parlement moet reeds in juli de procedure voor de benoeming van de nieuwe Commissie starten. Na goedkeuring door het nieuwgekozen Europees Parlement worden de voorzitter en de overige leden van de Commissie in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd. De Europese Raad wenst de nieuwe Commissie in staat te stellen bij de eerstkomende gelegenheid haar werkzaamheden aan te vatten en die vanaf januari
2000 voor de volgende vijf jaar met een volledig mandaat voort te zetten.
II. De Europese Unie heeft zo spoedig mogelijk een sterke, slagvaardige Commissie nodig, waarbij de regels van openheid en nabijheid bij de burgers worden geëerbiedigd. De heer PRODI zal worden verzocht een programma voor te bereiden waarin wordt geschetst op welke wijze de nieuwe Commissie zal werken. Een eerste gedachtewisseling over dit hervormingsprogramma tussen de staatshoofden en regeringsleiders en de heer PRODI zal plaatsvinden over enkele weken, en in ieder geval voor hij door het huidige Europees Parlement wordt aanvaard. De nieuwe Commissie dient spoedig uitvoering te geven aan de noodzakelijke hervormingen, in het bijzonder voor de verbetering van haar organisatie, beheer en financiële controle. Hiertoe zou de volgende Commissie dringend voorrang moeten geven aan het lanceren van een programma van vergaande modernisering en hervorming. Meer bepaald moeten alle middelen worden aangewend om te garanderen dat wanneer fondsen, programma's of projecten van de Gemeenschap door de Commissie worden beheerd, de Commissiediensten goed gestructureerd zijn om de hoogste normen van beheersintegriteit en doeltreffendheid te waarborgen.

/newsroom/press/c/00082-R6.NL9.htm

Deel: ' Europese Raad over benoeming voorzitter commissie '
Lees ook