UNETO

Europese richtlijn bedreigt elektrowinkels

De inmiddels aangenomen Europese richtlijn voor de verkoop van consumen-tengoederen en garanties bevat ernstige nadelen voor detaillisten en dan met name technisch georiënteerde detaillisten. Zij dreigen grote schade op te lopen en staan voor onvoorzienbare risico's. Zonder aanvullende wettelijke bepalingen zal invoering van de richtlijn vooral kleinere en middelgrote bedrijven fors dupe-ren.

Dit standpunt heeft de Europese federatie EFER, waarbij 60 duizend speciaalza-ken in consumentenelektronica zijn aangesloten, naar buiten gebracht na een werkconferentie in Berlijn. Het standpunt wordt volledig ondersteund door Eu-roCommerce, de Europese koepelorganisatie voor de detailhandel, en door Une-to, de brancheorganisatie van Nederlandse elektrotechnische detaillisten en re-parateurs. In januari 2002 moeten alle EU-lidstaten de richtlijn hebben ingevoerd. Volgens de EFER betekent dit een keerpunt in wetgeving ten aanzien van garanties. De belangrijkste veranderingen zijn de omkering van de bewijslast tijdens de eerste zes maanden na aankoop, de keuzevrijheid van de consument ten aanzien van de vervulling van aansprakelijkheidsclaims en vooral de tweejarige garantieter-mijn. Volgens berekeningen van de Europese fabrikanten leidt de verlenging van de garantietermijn tot een kostenstijging met 60 procent. Volgens EFER zullen de gevolgen voor detaillisten en reparateurs schadelijk zijn. De richtlijn behandelt namelijk alleen de verkoop aan consumenten. De wettelij-ke relatie tussen verkoper en toeleverancier blijft buiten beschouwing. Artikel 4 vermeldt uitsluitend dat in nationale wetgeving moet worden geregeld dat de detaillist/reparateur gelegenheid moet krijgen schade te verhalen op de toeleve-rancier.

&.6162

3;/&.61623;

Gelijke rechten
EFER, EuroCommerce en Uneto vinden het dringend vereist dat de detailhandel wordt betrokken bij de invoering van de richtlijn. Gebeurt dit niet, dan komen speciaalzaken in consumentenelektronica voor hoge schadeposten en risico's te staan.
De grote diversiteit aan soorten bedrijven binnen de elektrotechnische detail-handel en reparatiesector maken bindende wettelijke bepalingen tot een nood-zaak. De regeling van de aansprakelijkheid tussen detaillist/reparateur en toele-verancier mag niet worden overgelaten aan individuele onderhandelingen over inkoop- en leveringsvoorwaarden. Vooral de kleinere bedrijven zijn meestal niet in de positie om deze kwestie op gelijke voet te regelen met hun toeleveran-ciers. "Namens onze lidbedrijven eisen we gelijke rechten voor iedereen., stelt EFER-voorzitter W. van Hove. .Nu gespecialiseerde zaken in consumentenelektronica een twee jaar durende periode van aansprakelijkheid krijgen opgelegd, is het absoluut noodzakelijk dat een garantietermijn van minstens twee jaar wordt opgenomen in de wettelijke relatie tussen detaillisten en hun toeleveranciers." Van Hove benadrukt dat nationale overheden hierover op korte termijn duide-lijkheid moeten scheppen aan ondernemers uit de industrie, detailhandel en re-paratiesector.

Deel: ' Europese richtlijn bedreigt elektrowinkels '
Lees ook