Landelijk instituut sociale verzekeringen


Persbericht d.d. 28/06/02
Evaluatie aanbesteding reïntegratietrajecten 2002 Bij de aanbesteding van reïntegratietrajecten voor 2002 is de marktwerking verbeterd. Ook de transparantie van de procedure is toegenomen, al zijn verdere verbeteringen mogelijk. Dit blijkt uit een evaluatieonderzoek van de aanbestedingsronde 2002 door TNO-Arbeid, in opdracht van UWV.

Op het punt van de marktwerking is er een toename van het aantal gecontracteerde bedrijven. In 2001 zijn er 33 bedrijven met een contract, in 2002 zijn dat er 41. Nog aan te vullen met bedrijven die specifieke opdrachten als onderaannemer uitvoeren en bedrijven die contracten sluiten uit de 20% vrije ruimte. De transparantie is met name verbeterd door het tevoren vrijgeven van de rangorde van gunningscriteria en het hanteren van één uniform bestek. De reïntegratiebedrijven zijn minder te spreken over de toepassing van het bestek en de communicatie en informatie die zij ontvangen. Op deze onderdelen hebben de partijen een groot aantal punten tot verbetering aangegeven. In een volgende procedure wil UWV daarmee zoveel mogelijk rekening houden.

Verder doet TNO de suggestie om de afzonderlijke fasen van de aanbestedingsprocedure (selectie van de bedrijven en gunning van de trajecten) beter op elkaar aan te laten sluiten. Daardoor zou dubbel werk worden voorkomen.

TNO adviseert bij de aanbesteding voor 2003 de bestaande contracten met reïntegratie-bedrijven te verlengen. Dat leidt tot lagere contractkosten voor zowel UWV als de aanbieders. Ook schept verlenging van de bestaande contracten rust in de markt. Omdat echter nog geen sprake is van volledige marktwerking komen niet alle contracten voor verlenging in aanmerking, maar alleen die bedrijven die goed presteren. Voor de overblijvende trajecten kan dan een nieuwe aanbestedingsronde worden gehouden. UWV neemt de aanbevelingen bij de aanbestedingen voor 2003 zoveel mogelijk over.
Dit persbericht is gebaseerd op de volgende publicatie: Evaluatie aanbestedingsprocedure 2002(samenvatting)

Deel: ' Evaluatie aanbesteding reïntegratietrajecten 2002 '
Lees ook