ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

17 augustus 1999 nr. 99/140

eerste evaluatie van experimenten met persoonsgebonden reïntegratiebudget

de drie regio’s die experimenteren met het zogeheten persoonsgebonden reïntegratiebudget hebben elk voor een uiteenlopende aanpak gekozen. het invoeren van een regeling voor een persoonsgebonden reïntegratiebudget blijkt een langdurige voorbereidingstijd te vergen. het is nog onduidelijk of de verwachte deelname van 150 arbeidsgehandicapten per regio zal worden gehaald.

dat zijn enkele van de resultaten uit de eerste evaluatie van de experimenten met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten, die staatssecretaris hoogervorst van sociale zaken en werkgelegenheid naar de tweede kamer heeft gestuurd. de evaluatie beschrijft de voorbereidings- en startfase van de experimenten met een persoonsgebonden reïntegratiebudget.

een persoonsgebonden reïntegratiebudget geeft arbeidsgehandicapten de mogelijkheid zelf te bepalen hoe hun terugkeer naar het arbeidsproces verloopt. ze kunnen met het budget bijvoorbeeld (om)scholing inkopen of deelnemen aan een werkervaringsproject. doel is de verantwoordelijkheid en de zeggenschap van de arbeidsgehandicapte met het oog op de reïntegratie te vergroten. in de wet reïntegratie arbeidsgehandicapten is de mogelijkheid vastgelegd om een experiment te houden dat moet uitwijzen óf en onder welke voorwaarden een persoonsgebonden reïntegratiebudget kan worden toegepast. op dit moment wordt in drie regio’s een dergelijk experiment uitgevoerd: de regio’s haaglanden, maastricht en midden nederland.

de proefregio’s hebben van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid maximale vrijheid gekregen bij de voorbereiding en inrichting van het experiment, omdat het de bedoeling is proefondervindelijk vast te stellen welke aanpak het meest effectief is. dit heeft geleid tot een zeer verschillende aanpak, zowel op het bestuurlijke vlak als in de uitvoering. zo heeft arbeidsvoorziening in de regio’s maastricht en haaglanden het voortouw genomen bij de uitvoering van het experiment, terwijl in de regio midden nederland belangenorganisaties een hoofdrol spelen. verder is in de regio maastricht het voorlichten en ondersteunen van arbeidsgehandicapten een belangrijk speerpunt, terwijl de aanpak in de regio’s haaglanden en midden nederland zich doelbewust beperkt tot het beoordelen van aanvragen en het toekennen van budgetten.

er zijn tussen de regio’s geen afspraken gemaakt over de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag voor een persoonsgebonden reïntegratiebudget. er bestaan dan ook verschillende opvattingen over de eisen die gesteld moeten worden aan de onderbouwing van een aanvraag voor een budget.

in het rapport wordt een aantal knelpunten genoemd die de betrokkenen zijn tegengekomen bij de voorbereiding en uitvoering van het experiment. zo bestaat de indruk dat een aantal arbeidsgehandicapten zich laat afschrikken door het feit dat ze de volledige verantwoordelijkheid krijgen voor het budget en dus de wijze waarop de terugkeer naar de arbeidsmarkt verloopt.

geconstateerd is dat de voorbereiding van het experiment veel tijd kost. het creëren van voldoende draagvlak, het opstellen van een plan van aanpak en de beleidsmatige en organisatorische ondersteuning blijkt in elke regio minimaal een half jaar te vergen. mede daarom bestaat er enige zorg of de verwachte deelname van in totaal 450 arbeidsgehandicapten (150 per regio) aan het experiment wel wordt gehaald. de totale looptijd van het experiment is 30 maanden.

staatssecretaris hoogervorst schrijft in een begeleidende brief aan de tweede kamer dat het onderzoek naar de vormgeving van het experiment al in een vroeg stadium van het experiment is uitgevoerd en nog geen ervaringen van deelnemers en aanbieders van diensten bevat. het is daarom nog te vroeg om beleidsmatige conclusies te trekken, aldus hoogervorst. de eerstvolgende tussenevaluatie van het experiment wordt in mei 2000 verwacht.

het rapport "PRB: Proef Regio’s Begonnen. De start van een experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten." Kost f 33,-- en is te bestellen bij Elsevier bedrijfsinformatie, telefoon 070-4415555. Het ISBN-nummer is 90 5749 284 9.

Deel: ' Evaluatie experimenten persoonsgebonden reïntegratiebudget '
Lees ook