Gemeente Moerdijk


Evaluatie project nieuwe werkgelegen-heid deelproject fort sabina

De gemeente Moerdijk heeft in 1997 in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid het project nieuwe werkgelegenheid opgestart. Het project bestond uit twee deelgebieden te weten: Wijkconciërges en Fort Sabina.

Het project wijkconciërges is in 2001 geëvalueerd. Gezien de tegenvallende resultaten is dit project beëindigd en zijn de wijkconciërges overgegaan naar het project Fort Sabina.

Het project Fort Sabina is één jaar na de start van het project geëvalueerd en daarna niet meer. Vanuit het cluster sociale zaken en de coördinator van het fort is deze behoefte er wel. Het doel van deze evaluatie is te toetsen of voldaan is aan de tweeledige doelstelling van het project, nl.

1. Het sociaal activeren van uitkeringsgerechtigden;
2. Het geven van praktische scholing met als uiteindelijke doel uitstroom uit de uitkering.

Uit bijgaande notitie kan worden geconcludeerd dat voldaan is aan de tweeledige doelstelling zoals die hierboven is voldaan.

Laatst gewijzigd 15 mei 2002

Deel: ' Evaluatie Fort Sabina Moerdijk '
Lees ook