Provincie Drenthe

Evaluatie groene instellingen GS willen grotere afstand tot groene instellingen

Assen, 18 juni 2002
Persberichtnummer 02-066Het college wil onderzoeken of verdere verzakelijking van de groene instellingen, het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie (CNME), Milieufederatie Drenthe (MFD) en Landschapsbeheer Drenthe, (LD) mogelijk is. GS doen dit voorstel op basis van het onlangs opgeleverde rapport van Berenschot. Deze verzakelijking houdt in dat de provincie wil gaan sturen op vooraf door het college vastgestelde producten of activiteiten. Het college is tevreden over de conclusie dat de groene instellingen in zijn algemeenheid de rechtmatig zijn omgegaan met de toegekende subsidies.

Ondanks deze tevredenheid wil het provinciebestuur, in overeenstemming met de adviezen van Berenschot, de aansturing en controle op de inzet van subsidies verbeteren. GS willen daartoe een meer actieve rol van de subsidieverstrekker dan tot nu toe in het formuleren van de uit te voeren opdrachten aan de instellingen. Dit kan moet gestalte krijgen door de invoering van een jaarprogramma van eisen, periodiek voortgangsoverleg en een jaarrapportage door de instellingen. GS zien de aanbevelingen van Berenschot op het vlak van de sturingsrelatie als het hart van de evaluatie. Verzakelijking van de verhoudingen met de Groene instellingen past binnen de systematiek van de productbegroting die binnen de provinciale organisatie is geïntroduceerd.
Ook de vooraf gevraagde flexibilisering van 10 procent van de totale subsidiebedragen is voor het college wenselijk, evenals het opheffen van eventueel voorkomende personele vervlechtingen tussen de provincie en de organisaties.
Berenschot constateert dat de huidige budgetsubsidieverordening te weinig houvast biedt voor sturing op afstand. GS stellen daarom voor de verordening aan te passen. De provincie zou daarbij moeten streven naar een heldere, transparante regeling, die mogelijkheden biedt voor optimale sturing, evaluatie en controle op de inzet van subsidiegelden.
De evaluatie van groene instellingen in de provincie Drenthe werd in 2001 opgestart en sluit aan bij de doorlichting van de welzijnsinstelling een jaar eerder. De instellingen is inmiddels om een reactie op de uitkomsten van het rapport gevraagd. Waar nodig kan in de verdere uitwerking rekening worden gehouden met de opmerkingen van de instellingen. GS willen uiterlijk volgend jaar klaar zijn met de uitwerking van voorstellen die voortvloeien uit de evaluatie.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Evaluatie groene instellingen Drenthe '
Lees ook