Ministerie van VWS

Legionella-epidemie goed aangepakt door ministerie

Vrijdag 22 oktober, persbericht nummer 105

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de legionella-epidemie die dit voorjaar in Bovenkarspel uitbrak adequaat aangepakt. Dit blijkt uit de evaluatie van deze epidemie die is opgesteld door het Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden (COT) en Berenschot. Minister Borst van VWS heeft deze evaluatie vandaag naar de Tweede Kamer gezonden. Het COT stelt vast dat de bestrijding van de legionella-epidemie blijk geeft van veerkracht van betrokken overheidsinstellingen en andere partijen.

Minister Borst heeft dit voorjaar een externe evaluatie van de gebeurtenissen rond de legionalla-epidemie aan de Tweede Kamer toegezegd. Met het onderzoek van het COT en Berenschot wordt hier aan voldaan.

In de aanbiedingsbrief aan de Kamer stelt minister Borst onder meer: Het rapport biedt een goed inzicht in de complexiteit van de processen, bijvoorbeeld in het spanningsveld dat bestaat tussen de volledigheid versus de tijdigheid van informatie die naar buiten moet worden gebracht. Uit het rapport blijkt dat de huidige organisatie rond crises kwetsbaar is. Minister Borst is van mening dat het rapport goed en bruikbaar materiaal bevat om beheersprocessen voor crises in het algemeen en die van epidemieën in het bijzonder te verbeteren.

Het COT stelt vast dat een epidemie van veteranenziekte in Nederland vooraf behoorde tot de categorie onmogelijke gevallen. Uit de evaluatie blijkt dat bij de uitbraak de gehele keten van patiënt, (huis)artsen, ziekenhuizen, GGD en nationale overheidsinstellingen betrokken is. Het rapport wijst erop dat de zorg binnen de medische wereld voor de individuele patiënt op gespannen voet kan staan met het herkennen van een epidemie. De uitbraak van veteranenziekte bracht in eerste instantie publieke ongerustheid en onzekerheid met zich mee. Publieks- en persvoorlichting bleek in dat verband een onmisbaar instrument. Het COT meent dat de lessen vooral moeten worden gezocht in het benutten en aanspreken van de bestaande veerkracht binnen de zorgsector.

Berenschot heeft met name onderzoek gedaan naar de positie van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI). De LCI is in 1995 opgericht. De legionella-epidemie was de eerste grote landelijke epidemie waarbij de LCI een rol had. De LCI heeft bij infectieziekten een coördinerende taak voor instellingen van de rijksoverheid en daarbuiten. Berenschot concludeert dat de LCI goed heeft gefunctioneerd. De rolverdeling van de bij de LCI betrokken partijen zal verder worden verhelderd.

Deel: ' Evaluatie Legionella-epidemie goed aangepakt '
Lees ook