Ministerie van VWS

Evaluatie orgaandonatie 1999 en adviesaanvraag gezondheidsraad

Aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

CSZ/ME-2008869

26 oktober 1999

Bij brief van 28 april jongstleden, kenmerk DBO-CB-U-99737, met daarin de antwoorden op de vragen van de Commissie over het eindrapport van de Stuurgroep uitvoering Wet op de orgaandonatie, heb ik toegezegd u de resultaten te zullen zenden van een evaluatie van de campagne die dit jaar is gevoerd in verband met de jaarlijkse aanschrijving van jongeren in het kader van de Wet op de orgaandonatie. Inmiddels is het eindrapport van het door het bureau Co-efficiënt terzake uitgevoerde onderzoek verschenen. Bijgaand doe ik u een exemplaar van het betreffende rapport toekomen.

Ik concludeer in bijgaande notitie Evaluatie jongerencampagne 1999 in verband met de jaarlijkse aanschrijving ingevolge de Wet op de orgaandonatie opgesteld naar aanleiding van het bedoeld rapport dat het groot belang lijkt om het onderwerp orgaandonatie na overlijden voortdurend op een positieve wijze onder de aandacht te houden.

Verder zou het, waar tot dusverre bij de voorlichting voornamelijk een massamediale aanpak gevolgd is, aangewezen kunnen zijn om daarnaast de aandacht te richten op specifieke doelgroepen anders dan die van de 18-jarigen. Voorts geeft het rapport aan dat de aanschrijving van 18 jarigen op hun omgeving niet werkt als een soort herinneringscampagne.

Nader onderzoek, zoals bijvoorbeeld in het kader van het eerdergenoemde ZON-onderzoek, is noodzakelijk om inschattingen te kunnen maken van de mogelijke zinvolheid en effectiviteit van op andere doelgroepen gerichte activiteiten. Wanneer alle benodigde informatie beschikbaar is gekomen, kan deze dienen als basis voor het al dan niet wijzigen van de tot dusverre gevolgde aanpak. De Kamer zal uiteraard te gelegener tijd worden ingelicht.

Tenslotte zend ik u ter informatie een kopie van het verzoek om advies inzake orgaantransplantatie dat ik onlangs heb gedaan aan de voorzitter van de Gezondheidsraad.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Reader nodig.

Deel: ' Evaluatie orgaandonatie en adviesaanvraag gezondheidsraad '
Lees ook