Gemeente Maastricht

Evaluatie verkeersstructuur Heer

---

In de afgelopen jaren zijn verschillende ingrepen gedaan in verkeerssituaties in Heer. In het najaar van 2002 is door de gemeente een onderzoek uitgevoerd ter evaluatie van de nieuwe verkeersstructuur Heer. Op basis van het onderzoek is een aantal conclusies getrokken en worden aanbevelingen gedaan om resterende knelpunten aan te pakken.

In de Stadskrant van 29 januari vindt u een weergave van de conclusies en aanbevelingen uit de rapportage.De volledige evaluatierapportage kunt u inzien bij het GemeenteLoket (Randwycksingel 22) of downloaden. Evaluatie Verkeersruit Heer.pdf.

Reageren?
Het gemeentebestuur vindt het van belang om bevindingen en aanbevelingen van bewoners/belanghebbenden in de evaluatie op te nemen.

Tot uiterlijk 21 februari kunt u een schriftelijke reactie sturen aan:

Gemeente Maastricht
Afdeling Communicatie
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Vervolgstappen
De reacties van bewoners/belanghebbenden worden verwerkt in de evaluatierapportage en aan het College van B&W voorgelegd. In het voorjaar wordt in Heer een informatiebijeenkomst gehouden met een presentatie van de rapportage en aanvullende aanbevelingen. Vervolgens zal de evaluatierapportage ter behandeling worden aangeboden aan de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit (SMM).

Voor inspraak over de verschillende verkeersmaatregelen die in de rapportage worden aanbevolen, wordt per onderdeel apart een procedure gevolgd. Hierover ontvangen bewoners en belanghebbenden t.z.t. nadere informatie.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de heer J. Demollin (afd. Verkeer), (043) 350 45 55.

Deel: ' Evaluatie verkeersstructuur Heer gemeente Maastricht '
Lees ook