COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING

wet gelijke behandeling van waarde

Persbericht Commissie gelijke behandeling

Datum: 25 11 99

VIJF JAAR ALGEMENE WET GELIJKE BEHANDELING

Wet is van waarde

Vijf jaar na het invoeren van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) heeft een onafhankelijk onderzoeksteam van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) de wet geëvalueerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hiertoe, in nauwe samenspraak met de Commissie gelijke behandeling (CGB) als toezichthouder op deze wet, opdracht gegeven.
Het onderzoeksrapport is vandaag in Den Haag aangeboden aan minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de voorzitter van de CGB, professor Goldschmidt.
"Als het gaat om een eeuwenlange, diepgewortelde ongelijkheid is vijf jaar wetgeving niet genoeg om alles te veranderen, maar wel om een wezenlijk fundament tot stand te brengen waarop verder gebouwd kan worden", aldus mevrouw Goldschmidt na ontvangst van het rapport.

Eind 1994 werd de Awgb ingevoerd na een lang en uitvoerig debat binnen en buiten het parlement.
De wet verplicht de CGB iedere vijf jaar een rapportage te geven van haar bevindingen ten aanzien van de werking van de wet in de praktijk.
Mede op basis van de onderzoeksresultaten die vandaag beschikbaar zijn gekomen verwacht de CGB een gedegen en goed gefundeerde rapportage te kunnen geven aan de minister over de bruikbaarheid en effectiviteit van de wet. Deze rapportage wordt in het voorjaar 2000 van verwacht.
De onderzoeksresultaten bevestigen in grote lijnen de ervaringen die de Commissie in haar eerste vijf jaar heeft opgedaan: de wet voorziet in een maatschappelijke behoefte en is in hoofdlijnen functioneel. Door de complexiteit en gevoeligheid van het onderwerp "ongelijke behandeling" is het uitgevoerde onderzoek waardevol en geeft het een helder beeld van knelpunten, aldus de Commissie. Sinds haar installatie heeft de CGB ervoor gekozen rechtspraak te ontwikkelen op basis van individuele klachten over ongelijke behandeling.
De Commissie zal in de komende periode nagaan hoe zij - op basis van eigen ervaringen uit de eerste fase en de evaluatierapportage van de KUN - de implementatie van de wet op een actieve en doelgerichte manier kan bevorderen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en waardering van de tot nu toe uitgebrachte oordelen.

Deel: ' Evaluatie vijf jaar algemene wet gelijke behandeling '
Lees ook