Ministerie van Financiën

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

1 juli 2002 BZ 2002-00684 M

Onderwerp

Evaluatieoverzicht Rijksoverheid 2002

1. Inleiding

U ontvangt hierbij het Evaluatieoverzicht Rijksoverheid. Dit evaluatieoverzicht biedt een totaalbeeld van alle binnen de rijksoverheid afgeronde, lopende en geplande evaluatieonderzoeken en de thans aanwezige 'systemen van reguliere prestatiegegevens'.

Met VBTB is de evaluatiebijlage uit de begroting geschrapt. De bijlage werd niet als zodanig budgettair en beleidsmatig relevant beschouwd, dat zij een permanente plaats zou moeten houden in de beleidsbegroting. Informatie over evaluatieonderzoek die wél beleidsmatig relevant is, wordt immers in het vervolg opgenomen in de beleidsartikelen van de ontwerpbegroting en het jaarverslag.

Dit neemt niet weg, dat er behoefte blijft bestaan aan een integraal overzicht van de toepassing en uitkomsten van evaluatieonderzoek en prestatiegegevens binnen de rijksoverheid. Met name de Tweede Kamer heeft - onder andere in het Algemeen Overleg van 29 juni 2000 - aangegeven veel belang te hechten aan de beschikbaarheid van een systematisch overzicht van het binnen de departementen uitgevoerde evaluatieonderzoek. Dit evaluatieoverzicht is vervolgens door mij toegezegd in het Voortgangsbericht VBTB van mei 2001. Het verschaffen van deze informatie vormt dan ook de hoofdreden voor het verschijnen van dit "Evaluatieoverzicht Rijksoverheid".

2. Gegevens

In dit evaluatieoverzicht staan alle evaluatieonderzoeken en systemen van reguliere prestatiegegevens vermeld die per 1 januari 2002 zijn afgerond, lopende dan wel gepland waren. De gegevens zijn gerangschikt per ministerie en daarbinnen per beleidsartikel en de daarin opgenomen doelstellingen van beleid.

Bij de gegevensverzameling in het kader van het EOR is uitgegaan van de door de Rekenkamer opgestelde "Vragenlijst prestatiegegevens en evaluatieonderzoek". Deze vragenlijst is opgenomen in Bijlage II van bijgevoegd overzicht en maakt tevens deel uit van de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid (RPE).

3. Toekomst Evaluatieoverzicht Rijksoverheid

Vanaf volgend jaar zullen de gegevens steeds op de verantwoordingsdag up-to-date beschikbaar zijn op het RYX-intranet. Daarnaast is het mijn voornemen om eens in de vier jaar een papieren versie naar de Tweede Kamer te versturen.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

Bijlage:

Het Evaluatieoverzicht Rijksoverheid kunt u in PDF-formaat raadplegen door eerst het bestand EOR_Rap.zip (5,29 MB) naar uw PC te downloaden en daarna met Winzip uit te pakken.

Deel: ' Evaluatieoverzicht Rijksoverheid 2002 '
Lees ook