Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer

Evaluatie DMP

22-08-2001

Zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg op 5 juli 2001 over de evaluatie van het Defensie Materieelkeuzeproces doe ik u hierbij het evaluatierapport toekomen.

Ook beantwoord ik hierbij twee nog resterende vragen uit het algemeen overleg.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

Vraag van de heer Van den Doel (VVD): Zijn de doelstellingen uit de brief van september 1996 over het DMP nog onverkort van toepassing?

De veranderingen ten opzichte van de brief van 23 september 1996 over de vorige evaluatie van het DMP betreffen de informatievoorziening aan het parlement, die nu wordt uitgebreid, en de grensbedragen, die nu worden aangepast aan de invoering van de euro en aan de inflatie. In mijn brief van 11 mei 2001 heb ik uiteengezet wat die veranderingen inhouden.

Vraag van de heer Van den Doel (VVD) Vallen infrastructurele, informatiserings- of exploitatieprojecten met een hoog technologisch of operationeel vernieuwend karakter nog onder het DMP? Zo ja, wat zijn de ervaringen op dat gebied tot nu toe?

Ja.

Infrastructurele en informatiseringsprojecten kregen afzonderlijk aandacht in de evaluatie. De algemene conclusie was dat het DMP goed toepasbaar is op infrastructuurprojecten. Bij deze projecten wordt al in de fase van de behoeftestelling een keuze gemaakt tussen alternatieven, zoals nieuwbouw of verbouwing en huur of uitbesteding. Levensduurkosten spelen hierbij een belangrijke rol. De behoeftestelling zal inzicht moeten bieden in de afwegingen die aan dergelijke keuzen ten grondslag liggen. Dit zal in de handleiding bij het nieuwe DMP nader worden uitgewerkt.

De evaluatie bevestigde dat ook informatiseringsprojecten het DMP kunnen volgen. Een bijzonderheid bij ICT-projecten is dat vaak de behoefte vooraf nog niet duidelijk te definiëren is. Onderzoek, deelontwikkelingen en experimenten zijn soms nodig om de behoeftestelling te kunnen completeren. Dergelijke activiteiten brengen echter wel verplichtingen en uitgaven mee. Dat kan, mits daarover jegens alle betrokken partijen duidelijkheid wordt betracht. Hetzelfde geldt voor aanvullingen op of wijzigingen in de behoeftestelling die er het resultaat van kunnen zijn.

Voorbeelden van exploitatieprojecten met een hoog technologisch of operationeel vernieuwend karakter die het DMP volgen of hebben gevolgd, zijn de Patriot-modificatieprojecten van de Koninklijke luchtmacht en het "Evolved Seasparrow"-project van de Koninklijke marine. Naar aanleiding van de evaluatie zijn over deze categorie DMP-projecten geen bijzonderheden te melden.

* Klik hier voor het evaluatierapport DMP

Deel: ' Evaluatierapport Defensie Materieelkeuzeproces '
Lees ook