Gemeente Breda

03-10-2001

Realisatie evenementencomplex in Steenakker Noord niet haalbaar In september 2001 heeft Libéma het college van burgemeester en wethouders laten weten dat men de realisatie van een evenementencomplex in Steenakker Noord nietlanger haalbaar acht binnen de gestelde condities. Daarom heeft het college de conclusie getrokken dat de realisatie van een evenementencomplex op de locatie Steenakker Noord niet haalbaar is. Er wordt een evenementenstructuurplan opgesteld, met als doel aan te geven welke soort binnenevenementen in de thans beschikbare accommodaties gehuisvest kunnen worden.

Condities
In mei heeft het college ingestemd met het programma van eisen en het stedenbouwkundig plan voor het evenementencomplex, kantoren en parkeergarage op Steenakker Noord. Het college heeft toen tevens besloten niet in te gaan op het verzoek om in de toekomst geen tijdelijke vrijstellingen van geldende bestemmingsplannen te verlenen na het gereed komen van het evenementencomplex. Op de andere verzoeken om in de periode tot de realisatie van het evenementencomplex geen nieuwe accommodaties of locaties aan te wijzen voor de organisatie van binnenevenementen en een bijdrage in een eventuele onrendabele top in de exploitatie vanwege hogere bouwkosten is het college ook niet ingegaan.

De locatie op de kop van Steenakker liggend aan een van de stadsassen stelt ten aanzien van architectuur, inrichting openbare ruimte, in- en externe veiligheid en geluid hoge eisen.
De afgelopen periode heeft Libéma met de gemeente samengewerkt om te komen tot de realisatie van een nieuw evenementencomplex in Steenakker. Helaas heeft dat niet tot het gewenste resultaat geleid. Het was de bedoeling om in oktober /november een definitief ontwerp voor het evenementencomplex aan het college en de gemeenteraad voor te leggen.

Vervolg
Nu wordt een evenementenstructuurplan opgesteld met als vraagstelling welke soort binnenevenementen in de nu beschikbare accommodaties gehuisvest kunnen worden. Dit tegen de achtergrond van de in de stadsvisie geschreven ambitie als het gaat om Breda evenementenstad. Met de resultaten van het onderzoek kan de raad beslissen of er een inspanning gedaan gaat worden voor een nieuw evenementencomplex of dat volstaan kan worden met de bestaande accommodaties.

Steenakker Noord
Het in mei door het college vastgestelde stedenbouwkundig plan was geënt op de realisatie van een evenementencomplex, kantoren en een parkeergarage. Nu het evenementencomplex niet gerealiseerd wordt is aanpassing van het stedenbouwkundig plan nodig. Aangegeven moet worden hoe het terrein nu ingevuld gaat worden. Op welke manier en wanneer is op dit moment nog niet bekend. De gemeente maakt hiervoor voorstellen. Of deze voorstellen consequenties hebben voor het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan kan nu nog niet worden gezegd.

Breda, 3 oktober 2001

Deel: ' Evenementencomplex in Steenakker Noord Breda niet haalbaar '
Lees ook