Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 24 juli 2002

Evenredige vertegenwoordiging in adviesraden:
achterpoortje provinciale adviesraden gesloten


Sedert 1997 geldt in Vlaanderen een decreet om in adviesorganen een meer evenredige vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen te verkrijgen. De realisatie van de wet lijkt een processie van Echternach.

Dit bleek nog maar eens bij de samenstelling van de Provinciale Commissie Ruimtelijke ordening (Procoro) in Oost-Vlaanderen, een belangrijk adviesorgaan voor de ruimtelijke plannen en ordening. De Bestendige Deputatie voldeed niet aan de 'wettelijke' vereisten, waarna klachten en interpellaties volgden. Na discussies in Het Vlaams Parlement werd duidelijk dat er in het decreet zelf een hiaat zit. Adviesorganen die niet aan Vlaamse instellingen advies uitbrengen, vielen niet onder de toepassing van het decreet.

Daarom heeft Isabel Vertriest (Agalev) een wijziging van het decreet uitgewerkt zodat ook de meest halsstarrigen verplicht worden om ten hoogste twee derden van de leden of plaatsvervangers van hetzelfde geslacht in deze adviesorganen te benoemen. Blijkbaar is wettelijke verplichting de enige zekerheid voor wat minstens normaal zou moeten zijn; een meer evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij het verlenen van adviezen aan de overheid, ook in de hardere sectoren zoals ruimtelijke ordening.

Isabel Vertriest (Agalev) zal vragen aan de parlementsleden van VLD, SP.a en Spirit, lid van de commissie ruimtelijke ordening om deze decreetswijziging mee te ondertekenen.

Isabel Vertriest,
Vlaams volksvertegenwoordiger

---
Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Evenredige vertegenwoordiging in adviesraden achterpoortje provinci.. '
Lees ook