EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

embargo tot dinsdag 18 september 2001, 15.15 uur

EVO over Rijksbegroting 2002
GOEDERENVERVOER VERDIENT BETER

De EVO is gematigd positief over de laatste begroting van dit kabinet. Er is weliswaar meer aandacht voor het goederenvervoer, maar de bereikbaarheid van steden en economische centra blijft zorgelijk.

Het kabinet houdt vast aan het beleid dat gericht is op benutten, beprijzen en pas in laatste instantie bouwen van nieuwe infrastructuur. Helaas laten de resultaten van dit beleid lang op zich wachten. Veel tijd gaat verloren door onnodig lange procedures. EVO pleit daarom voor een versnelling in de besluitvorming waardoor op korte termijn benuttingsmaatregelen genomen kunnen worden, zoals de aanleg van spitsstroken.

Het kabinet legt terecht grote nadruk op de verhoging van de verkeersveiligheid en de verbetering van de duurzaamheid. Ook de beprijzing van de mobiliteit krijgt de steun van EVO. Wel stelt EVO hierbij als voorwaarde dat de invoering van een 'platte' kilometerheffing ook voor het vrachtverkeer budgetneutraal is.

Helaas blijven de noodzakelijke investeringen in de verbetering van vaarwegen achter. Juist nu het bedrijfsleven steeds meer interesse in het gebruik van de binnenvaart toont. Om het tekort aan kleine schepen weg te nemen wil EVO dat de overheid de 'oud-voor-nieuw regeling' voor dit type schepen stopzet. Uit de opbrengsten van de vorig jaar ingevoerde gebruiksvergoeding spoorvervoer ziet EVO kansen om het railvervoer te stimuleren, zoals het subsidiëren van spooraansluitingen, het verplaatsen van goederenemplacementen en het oprichten van een Bureau Voorlichting Spoorvervoer.

EVO is positief over het beleid van Economische Zaken om extra geld vrij te maken voor de ontwikkeling van hoogwaardige bedrijventerreinen. Hierbij dient voorrang gegeven te worden aan de verbetering van de bereikbaarheid en ontsluiting. Uit onderzoek onder EVO-leden blijkt namelijk dat deze vorig jaar opnieuw is afgenomen.

PB 2001.50, 17 september 2001

Deel: ' EVO Goederenvervoer verdient beter '
Lees ook