EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

EVO tegen centraal gestuurd verkeers- en vervoersbeleid:
MEER GELD EN ZEGGENSCHAP VOOR GEMEENTEN EN PROVINCIES

De verkeers- en vervoersproblemen kunnen het best worden opgelost daar waar ze ontstaan, dat wil zeggen binnen de gemeenten en provincies. Als grootste logistieke belangenbehartiger met 34.000 aangesloten ondernemingen (verladers, eigen vervoerders en ontvangers) vindt de EVO dat het huidige beleid te sterk is gericht op achterlandverbindingen. Andere oorzaken van de huidige verkeersproblemen zijn volgens de EVO het grote gebrek aan financi‰le middelen voor verkeer en de gebrekkige afstemming tussen de nationale overheid, provincies en gemeenten.

Omdat de meeste verplaatsingen op regionale schaal plaatsvinden, ligt het volgens de EVO voor de hand dat gemeenten en provincies een grotere eigen verantwoordelijkheid en dus meer geld krijgen voor het in goede banen leiden van de mobiliteit. Een zojuist verschenen speciale uitgave van EVO-Visie opent met de kop `Een beter verkeers- en vervoersbeleid begint bij de voordeur'. De discussie hierover is actueel vanwege het verschijnen van de Rijksbegroting 2000, het zoeken van een bestemming voor de meevallende overheidsinkomsten en de voorbereiding van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP).

EVO is dan ook sterk voorstander van regionale bereikaarheidscontracten; harde afspraken tussen gemeenten, provincies en bedrijven over het gezamenlijk verbeteren van de bereikbaarheid in de regio. In een dergelijk contract leggen overheden vast dat zij zullen zorgen voor ruimere en meer flexibele mogelijkheden voor de bevoorrading van winkels in de binnenstad. Ook worden in het contract afspraken gemaakt over de totstandkoming van hoogwaardig openbaar vervoer en de aanleg van voldoende bedrijventerreinen nabij hoofdverbindingen voor het weg- en spoorvervoer of de binnenvaart.

Bedrijven zorgen op hun beurt voor investeringen in zo schoon en stil mogelijke voertuigen, een betere spreiding van het goederenvervoer over de dag en een betere spreiding van de werktijden en regelingen voor telewerken. Bovendien leggen bedrijven in de bereikbaarheidscontracten vast dat zij vervoermanagement voortaan opnemen in de secondaire arbeidsvoorwaarden.

Voldoende overheidsmiddelen en verkorte procedures zijn volgens EVO de komende jaren absoluut noodzakelijk om de verkeersinfrastructuur tijdig op orde te brengen. De organisatie pleit verder voor een integratie van het ruimtelijke ordenings-, verkeers- en vervoersbeleid en voor uitbreiding van de wegcapaciteit, primair in de vorm van betaalstroken.

27 augustus

Deel: ' EVO tegen centraal gestuurd verkeers- en vervoersbeleid '
Lees ook