CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel
Tel : 02.238.38.11
Fax : 02.230.43.60
www.cdenv.be

E-mail : inform@cdenv.be

Persmededeling van CD&V
21 juni 2002

Asielbeleid van volwaardige integratie
tot actieve repatriËring

EVP-top bereidt sevilla voor

Ter voorbereiding van de Europese Raad in Sevilla boog de EVP-top van regeringsleiders en partijvoorzitters zich in Madrid over de problematiek van de illegale immigratie en de uitdagingen van een Europees asiel- en immigratiebeleid.

CD&V wil dat het Europees asiel- en immigratiebeleid dringend wordt versterkt. Zeker voor de asielproblematiek is een Europese aanpak heel belangrijk. Maar dit ontslaat de de Belgische regering niet om haar eigen verantwoordelijkheden op te nemen waar zij nu al kunnen en moeten optreden.

Stefaan De Clerck legde op de EVP-top zowel binnenlandse als Europese klemtonen.


1. Nationaal


Een doelmatiger asielprocedure die de rechtmatige belangen van de asielzoekers vrijwaart en de misbruiken actief bestrijdt. Het huidige regeringsbeleid faalt vooral op het gebied van de terugwijzing van illegale immigranten en afgewezen asielzoekers, en op het gebied van de inburgering van toegelaten asielzoekers.

Er moet dus een doelmatig terugkeerbeleid worden uitgewerkt. Dit betekent zowel een actieve opsporing van afgewezen asielzoekers en illegalen (in een ruimer kader van bestrijding van mensensmokkel, huisjesmelkerij enz...), als de aanmoediging tot vrijwillige repatriëring. Ter ondersteuning van dit beleid dient een nieuw agentschap te worden opgericht voor het uitwerken en de uitvoering van het repatriëringsbeleid. Dat agentschap moet worden beoordeeld op resultaten.

CD&V wil ook werk maken van een actiever integratiebeleid. Een belangrijk instrument van dit beleid is het inburgeringstraject (een behoorlijke taalkennis en inzicht in de waarden en normen van onze samenleving) met voor de asielzoeker een resultaatverplichting. Uiteraard dienen de betrokkenen alle kansen te krijgen om het inburgeringstraject met succes te doorlopen.

Europees

Het asielbeleid dient veel sterker "geëuropeaniseerd" te worden. Dat betekent:


* een drastische en vooral snellere versoepeling van de Europese besluitvorming op gebied van asiel- en immigratiebeleid;
* een veel snellere uitvoering van het programma van Tampere, met bijzondere aandacht voor een gemeenschappelijke asielprocedure die het misbruik voorkomt van verschillen tussen landen die tot de Europese ruimte voor vrij verkeer van personen behoren, en voor een billijke verdeling van de lasten over alle lidstaten van de Europese Unie;

* een versterking en betere bescherming van de buitengrenzen;
* een stevige bestrijding van mensensmokkel en -handel;
* een Europees repatriëringbeleid, in een eerste fase door een aantal betrokken landen van herkomst aan te sporen of desnoods onder druk te zetten om mee te werken aan de wederopname van afgewezen asielzoekers en illegale immigranten (en aan de bestrijding van asielmisbruiken, mensensmokkel, mensenhandel enz...). Op termijn moet dit worden omkaderd door een Europees agentschap voor repatriëring.

De voorstellen van CD&V werden op de EVP-top positief ontvangen. CD&V steunt de doelstelling van de Spaanse premier Aznar om te komen tot een integrale aanpak van het Europees asiel- en migratiebeleid.

Stefaan De Clerck
Voorzitter

Zoekwoorden:

Deel: ' EVP-top bereidt sevilla voor '
Lees ook