FNV

AANKONDIGING EVV-CONGRES IN HELSINKI

Datum

13 april 1999
Onderwerp
EVV Congres in Helsinki

UITNODIGING AAN DE PERS

EVV Congres over Europese arbeidsverhoudingen

Nu de EMU een feit is, moet verbetering van de werkgelegenheid, maar bovenal bestrijding van de werkloosheid in Europa, voorop staan. Dat is het centrale thema dat op het EVV-congres aan de orde is. De Europese arbeidsverhoudingen moeten zodanig worden aangepast dat de zeggenschap van werknemers wordt versterkt en hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. In de resoluties die zullen worden besproken wordt tevens ingegaan op de toekomst van de Europese vakbeweging in het licht van de verdere integratie in Europa. Naar aanleiding daarvan vindt er een evaluatie plaats van het rapport-Stekelenburg, dat acht jaar geleden de aanzet vormde tot een ingrijpende hervorming van de Europese vakcentrale.

Het vierjaarlijkse congres van het Europees Verbond van Vakverenigingen, waarbij naast de FNV ook CNV en MHP zijn aangesloten, wordt van 29 juni tot en met 2 juli in Helsinki gehouden. Plaats van handeling is de Concertzaal van de Finlandia Hall, Mannerheimintie,
13E. Het telefoonnummer van de Finlandia Hall is 00-358-9-40241.

Voorafgaand aan het EVV-Congres wordt op 28 juni in hetzelfde congrescentrum door het EVV-VrouwencomitÄ een Equality Conference belegd. Het doel van deze conferentie is te onderzoeken in hoeverre de gelijke behandeling van mannen en vrouwen is geintegreerd in het beleid van de Europese Unie, in het bijzonder in de arbeidsverhoudingen op Europees, nationaal en sectorniveau. Tevens zullen dan de resultaten bekend worden gemaakt van een onderzoek naar het aantal vrouwen in de besluitvormende organen van de vakbeweging. En zal een actieplan Gelijke behandeling worden gepresenteerd.

Journalisten die het EVV-Congres . en eventueel ook de Vrouwenconferentie - willen volgen kunnen nadere informatie krijgen bij FNV Voorlichting. Tijdens het congres zullen er dagelijks persbriefings worden verzorgd, waarin de Nederlandse delegatie een toelichting geeft op de besproken thema.s en de betekenis daarvan voor het eigen vakbondsbeleid.

Voor nadere informatie:
FNV Voorlichting, Jeroen Sprenger / Els Tieman, tel. 020 5816552


14 apr 99 19:28

Deel: ' EVV Congres over Europese arbeidsverhoudingen in Helsinki '
Lees ook