Nationaal Dubo Centrum

zaterdag 1 juni 2002

Excursies van de Gemeente Rotterdam

Tijdens de Dubodag wordt door de Gemeente Rotterdam de mogelijkheid geboden om een uitstapje te maken naar duurzame projecten in de nabije omgeving. De excursies lopen gelijktijdig met de overige parallelle sessies in het middagprogramma.

terug naar overzicht stromen

Excursiebestemmingen

Vierhavenstrip: De drie P's van duurzaam bouwen: people, planet, profit, worden in het grensgebied van wijk en haven in Rotterdam-Bospolder op een bijzondere wijze met elkaar verknoopt. Op een strook grond - de 'Vierhavensstrip' - die vrijkomt na verwijdering van een spooremplacement leggen de wens tot uitbreiding van havenbedrijvigheid en de roep van bewoners om een wijkpark een dubbele claim. In plaats van twee keer half werk, heeft Rotterdam gekozen voor meervoudig ruimtegebruik over een oppervlakte van 2,5 Ha. Een oplossing die maximale betrokkenheid van bewoners vereist om tot een succes te worden. Met name vanwege de wijze waarop bewoners in het planproces worden betrokken, verleent het Ministerie van VROM aan dit project een IPSV-bijdrage van 12 miljoen in de innovatieve meerkosten.

Utility Ducts: Ontwikkelingen, zoals op het gebied van telecommunicatie, met de aanleg van vele lege buizen in de grond voor later, vragen om een andere kijk op de inrichting en het beheer van de ondergrond. Binnen het stedelijk ontwikkelingsproject Lloydkwartier is voor de deelgebieden Lloydstraat en Lloydpier door het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam een studie uitgevoerd naar innovatieve toepassingen bij de (her)inrichting van de ondergrondse infrastructuur. Ondergrondse systemen moeten flexibeler in gebruik en capaciteit zijn. Daarbij worden aan de rol van de gemeente als ontwikkelaar en beheerder van de buitenruimte andere eisen gesteld. Verder is de aandacht voor leefbaarheid in de dagelijkse werk- en woonomgeving is sterk toegenomen.

Schiebroeksepark: De ecosysteemvisie is een visie die uitgaat van potentie van het gebied. Dit betekent dat de ruimtelijke ordening dient plaats te vinden vanuit de potentie. Het voordeel van het gebruik van de ecosysteemvisie is dat de ruimte logisch wordt geordend, bestaande natuurkwaliteiten volledig kunnen worden ontwikkeld en beheerkosten lager kunnen zijn. De ecosysteemvisie kent een geheel eigen instrumentarium. In het Schiebroeksepark is vanuit deze visie gewerkt. Het heeft er toe geleid dat gezamenlijk met de ontwerper en beheerder is gekeken hoe de ecologische potentie kon worden benut.

Vertrektijden en capaciteit

De excursies zijn gepland parallel aan de sessierondes 2 en 3. Per sessieronde is er keuze uit twee excursiebestemmingen. Per excursiebestemming kunnen maximaal 25 deelnemers aanmelden. Indeling op volgorde van aanmelding.

Aanbod excursiebestemmingen tijdens sessieronde 2:

Vierhavenstrip: verzamelen 11.50 uur / 13.10 uur terug in de Doelen

Utility ducts: verzamelen 11.50 uur / 13.10 uur terug in de Doelen

Aanbod excursiebestemmingen tijdens sessieronde 3:

Vierhavenstrip: verzamelen 13.50 uur / 15.10 uur terug in de Doelen

Schiebroeksepark: verzamelen 13.50 uur / 15.10 uur terug in de Doelen

terug naar overzicht stromen

Deel: ' Excursies van de Gemeente Rotterdam '
Lees ook