Provincie Utrecht


Persbericht
19 januari 2000

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat Directie Utrecht
EXPERIMENT DOELGROEPENSTROKEN N408 VAN START

Woensdag 19 januari hebben provincie Utrecht en Rijkswaterstaat Directie Utrecht de doelgroepenstroken op de provinciale weg N408 officieel in gebruik genomen. Het gaat om een landelijk experiment. Het is voor de eerste keer dat op een provinciale weg een proef wordt gehouden waarbij zowel bussen als vrachtautos gebruik mogen maken van de busbaan.

Om het experiment te kunnen uitvoeren is de weg op een aantal punten aangepast. In noord/zuid richting van de N408 is de busstrook nu ook bestemd voor vrachtverkeer met bestemming Nieuwegein, Houten en bedrijventerrein Laagraven. In noordelijke richting is tussen het kruispunt N408/Ravenswade en het verkeersplein Laagraven een extra rijstrook aangelegd, die fungeert als doelgroepstrook. De vrijgekomen ruimte op de bestaande weg is ingericht als extra rijstrook voor het overige snelverkeer.

Op het verkeersplein Laagraven zijn de rijstrookindeling en de verkeerslichten zo aangepast dat een vlotte doorstroming tussen verkeersplein en doelgroepstrook is gegarandeerd.

Onderzoek naar effecten experiment
Gedurende het jaar 2000 wordt onderzocht wat de effecten zijn van het medegebruik van busstroken door vrachtverkeer. Daarbij wordt gekeken naar verkeersveiligheid, doorstroming van het openbaar vervoer, doorstroming van het vrachtverkeer en van het overige verkeer, en oneigenlijk gebruik van de doelgroepenstroken. Hierbij wordt rekening gehouden met de ochtend- en avondspits en de daluren. Al het verkeer, ook het verkeer op de zijrichtingen en langzaam verkeer wordt in het onderzoek betrokken.

Verkeersveiligheid
Het experiment mag niet leiden tot een verslechtering van de verkeersveiligheid, die het directe gevolg is van het experiment. Eventuele optredende ongevallen worden dan ook nader geanalyseerd op de invloed van het experiment. Anderzijds mag het incidentele karakter van een ongeval geen aanleiding zijn om het experiment te staken.

Doorstroming openbaar vervoer

Het huidige doorstromingsniveau van het openbaar vervoer over het hele onderzoekstraject mag niet wezenlijk worden aangetast. Dit houdt in dat tijdens het drukste uur van de spits een eventuele vertraging van 80% van de bussen op dit traject niet meer mag zijn dan 1 minuut. Gebeurt dat wel, dan moet het experiment worden aangepast zodat wel wordt voldaan aan de criteria. Als blijkt dat ook na aanpassing nog steeds niet voldaan kan worden aan de gestelde criteria, dan wordt het experiment heroverwogen door de verantwoordelijke bestuurders.

Doorstroming vrachtverkeer en overig verkeer
Met het experiment wordt gestreefd naar een reistijdwinst van ca. 25% voor het vrachtverkeer op het onderzoekstraject in de spitsperiode. De doorstroming van het overige verkeer op de hoofdrijbaan mag niet verslechteren door het experiment.

De proef "doelgroepenstroken N408" die vandaag officieel van start gaat duurt één jaar.

(Voor informatie: Astrid Schoon, actueel@prvutr.nl 030 - 258 37 13)

Deel: ' Experiment doelgroepenstroken N408 in Utrecht van start '
Lees ook