- PERSBERICHT -
Den Haag, 30 mei 2002

Expertgroep breedband ziet leidende rol voor nederland

Nederland kan ICT-koploper van Europa worden op het terrein van breedbandinfrastructuren en -toepassingen. Voor het bereiken van deze internationale toppositie is een duidelijke regie vanuit de overheid noodzakelijk. Naast een regiefunctie is voor de overheid een rol weggelegd als vraagbundelaar, financiële stimulator en launching customer. Het realiseren van deze ambitie vergt een overheidsbijdrage van naar schatting 2 miljard euro in de komende Kabinetsperiode. Dit staat in het advies 'Nederland Breedbandland' dat Wim de Ridder, voorzitter van de Expertgroep Breedband, op 30 mei heeft aangeboden aan Monique de Vries, demissionair staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Volgens de Expertgroep kunnen eind 2006 1,25 miljoen actieve breedbandaansluitingen met snelheden van 1 Mbps tot 10 Mbps (met name xDSL en kabel) en 300.000 actieve breedbandaansluitingen met snelheden van 10 Mbps of sneller (hoofdzakelijk via glasvezel) zijn gerealiseerd. Hiervoor is een basisinfrastructuur van 10 Mbps of sneller nodig met een potentie van 1,2 miljoen huizen of gebouwen ('homes passed'). Deze basisinfrastructuur met bijbehorende aansluitingen is volgens de Expertgroep Breedband nodig om de latere doelstellingen voor 2010 en 2015 te kunnen realiseren.

De Expertgroep stelt vast dat het voor het innemen van een koppositie in Europa noodzakelijk is dat markt en overheid intensief samenwerken om de mogelijkheden van breedband op effectieve wijze te vertalen naar toepassingen ten behoeve van domeinen als educatie, zorg, openbaar bestuur, veiligheid, cultuur, werk, handel en vrije tijd.

Wim de Ridder licht de basisuitgangspunten voor het advies toe: "De huidige telefonie- en kabelnetwerken lopen binnen afzienbare tijd tegen hun capaciteitsgrenzen aan, zeker gezien de progressieve toename van het gebruik van 'always-on' verbindingen en audio- en videotoepassingen in de werk- en privé-situatie. Wij zien daarom een evolutionaire, maar onvermijdelijke ontwikkeling van glasvezel voor ons. Parallel hieraan loopt de opwaardering van bestaande infrastructuren (kabel, telefonie, mobiel). Tegelijkertijd ervaren wij een heroriëntatie van de traditionele telecommarkt waar nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe investeerders hun opwachting maken."

Veel concrete beleidsmaatregelen die de Expertgroep voorstelt, betreffen de overheid. Lokale overheden moeten initiatieven nemen op het gebied van bundeling van de vraag naar breedbandaansluitingen en moeten lokale toepassingen met breedbandtechnologie stimuleren. De Expertgroep adviseert de oprichting van een Breedband Kenniscentrum om lokale initiatiefnemers, zoals gemeenten en andere publieke instellingen, te ondersteunen.

Aansluitend dient de rijksoverheid door fiscale aftrekmogelijkheden en premies, huiseigenaren en exploitanten van bedrijfsgebouwen te stimuleren een breedbandaansluiting aan te schaffen en er zelf eigenaar van te worden.

De Expertgroep verwerpt het nutsscenario waarbij de overheid voor eigen rekening en risico breedbandverbindingen aanlegt en exploiteert. Een dergelijke rol zou niet alleen een verregaande verstoring van de markt betekenen, maar past ook niet bij het innoverende karakter van breedband. Het advies ziet wel een belangrijke regierol voor de overheid, waarbij de markt de aanleg van de infrastructuur voor haar rekening neemt. Omdat veel toepassingen en diensten bij de overheid en bij aan de overheid gerelateerde instellingen moeten worden ontwikkeld, zoals onderwijs, zorg, cultuur en veiligheid, moet de overheid op deze terreinen haar innoverend vermogen een impuls geven.

Expertgroep breedband
De Expertgroep Breedband is in december 2001 door het kabinet ingesteld om gemeenschappelijke uitgangspunten te formuleren voor een realistische ontwikkeling van breedband in Nederland en deze te vertalen in praktische ontwikkelingsmodellen. Voor meer informatie en het advies: www.expertgroepbreedband.nl.


- EINDE BERICHT -
Achtergrondinformatie (niet voor publicatie):

Persvragen:
Wim de Ridder
Telefoonnummer: Stichting Maatschappij en Onderneming 070 - 352 85 03

Opvragen advies en/of beeldmateriaal:
Elke Duncker
E-mail: eduncker@wenvh.nl, telefoonnummer: 070 - 416 16 48 U kunt ook d.m.v. een reply op deze mail het advies en/of beeldmateriaal opvragen.

Deel: ' Expertgroep breedband ziet leidende rol voor nederland '
Lees ook