MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

11-04-2000
Export door mkb-ondernemers stimuleren
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeten worden gestimuleerd om zich op de exportmarkt te begeven. Exporterende ondernemers doen het in economisch opzicht beter dan niet-exporteurs. Het exportpotentieel binnen het mkb is enorm. Ongeveer 50.000 mkb-bedrijven zijn in staat om te exporteren, maar doen dat niet. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor vergroting van de export door bestaande exporteurs. MKB-Nederland pleit daarom voor stimulansen door middel van nieuwe en aangepaste maatregelen. Deze zijn aangegeven in de vandaag gepresenteerde exportnota Vol gas naar het buitenland.
Exportpotentieel enorm
Hoewel Nederland in zijn totaliteit een exportkampioen is, blijft het aantal exporteurs in het mkb achter. Al jarenlang schommelt het aandeel exporteurs binnen het mkb tussen 13-15%. Ook internationaal blijkt die stagnatie: in vergelijking met een aantal andere vergelijkbare open economieën is het Nederlandse mkb de hekkesluiter. Toch is het exportpotentieel binnen het mkb enorm. De belangrijkste reden voor bedrijven om te exporteren is doorgroeien: de Nederlandse thuismarkt wordt te klein zodat de expansie alleen over de grens kan worden voortgezet.
De belangrijkste reden om niet te exporteren is de te geringe bedrijfsomvang: de Nederlandse thuismarkt biedt nog voldoende kansen. Als redenen om niet te exporteren worden ook genoemd: ongeschiktheid van het eigen product, onbekendheid met de buitenlandse markt, hoge transportkosten, aftersales e.d..
De grootste hindernissen voor export zijn onvoldoende managementtijd als interne factor en financiële risicos als externe factor. Het exporterende mkb maakt nagenoeg geen gebruik van exportregelingen, terwijl degenen die er gebruik van maken voornamelijk kleinbedrijven zijn. De redenen waarom mkb-exporteurs geen exportregelingen gebruiken hangen enerzijds samen met het niet op de hoogte zijn van regelingen en de onduidelijkheid ervan, en anderzijds met de te geringe subsidiebedragen.

Stimuleren van mkb-exporteurs
MKB-Nederland pleit voor een sterkere stimulering van mkb-exporteurs door de volgende maatregelen:

* Sanering van de huidige wirwar aan exportregelingen en vervangen door een transparant exportinstrumentarium met daarin slechts enkele generieke regelingen, zodat ondernemers er ook gebruik van kunnen maken.

* Gedeeltelijk afbouwen van de zogenoemde matchingfondsen (circa f.
220 miljoen), omdat het geen enkel economisch doel dient terwijl de ermee gepaard gaande bedragen enorm zijn. Het zijn ouderwetse instrumenten die een offensief exportbeleid in de weg staan en zorgen voor een flinke onbalans tussen defensieve en offensieve exportinstrumenten.

* Het programma voor Starters op Buitenlandse markten (PSB) is in essentie een goede regeling maar kan een krachtiger exportimpuls zijn met een aantal wijzigingen. Dat betreft het openstellen voor grote middenbedrijven (100-250 personeelsleden), omdat juist deze groep bedrijven het grootste exportpotentieel herbergt. Verder het verhogen van de maximumbedragen, zodat de regeling ook voor middenbedrijven interessant wordt.Ook juridisch advies moet onder de PSB vallen. Verder dient de PSB generieker worden gemaakt door het ook open te stellen voor bedrijven met exportervaring. Ook moet het budget (circa f. 50 miljoen) omhoog.

Nieuwe faciliteit
MKB-Nederland pleit daarnaast voor een nieuwe
exportfinancieringsfaciliteit, die er voor zorgt dat mkb-ondernemers als zij willen exporteren dat ook kunnen, omdat kredietrisicos worden gereduceerd en financieringsmogelijkheden bereikbaar zijn. In totaal zou daarvoor circa f. 50 miljoen moeten worden vrijgemaakt, te financieren uit de gedeeltelijke afbouw van de huidige matchingfondsen. De generieke exportfinancieringsfaciliteit voor mkb-exporteurs zou uit de volgende onderdelen kunnen bestaan: lagere premies voor exportkredietverzekeringen, een garantieregeling voor werkkapitaal en een herverzekering van leverancierskredieten.
Niet alleen financieel
Het pleidooi van MKB-Nederland voor het stimuleren van de export beperkt zich niet alleen tot financiële impulsen. Gepleit wordt voor de inzet van nog niet afgestudeerde HBO-ers. MKB-Nederland heeft met de HBO-Raad een convenant afgesloten waardoor het mkb makkelijker een beroep op studenten commerciële economie kan doen. De Nederlandse ambassades en consulaten moeten meer als steunpunt voor het exporterende mkb worden ingezet door een duidelijker taakomschrijving. Verder met het mkb actief worden ingeschakeld bij compensatie-orders en opdrachten in het kader van ontwikkelingshulp. Tenslotte wijst MKB-Nederland op het belang van meer mkb-handelsmissies naar nabije markten, omdat de kansen voor het mkb vooral in Europa (en de Verenigde Staten) liggen. MKB-Nederland zal dit jaar, met het ministerie van Economische drie handelsmissies organiseren.
Informatie: Ravesloot

Deel: ' Export door MKB-ondernemers stimuleren '
Lees ook