Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk:MO113
Datum: 11 mei 1999

Extra commissie over bibliotheek voorafgaand aan commissie sociale zaken

Op maandag 17 mei 1999 is er om 19.30 uur, voorafgaand aan de reguliere raadscommissie voor sociale zaken c.a., een extra gecombineerde vergadering van de commissies voor onderwijs c.a. en sociale zaken c.a. Gesproken zal worden over de onderwerpen nieuwbouw bibliotheek en het ontmoetingscentrum Koningshof. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om af te zien van de bouw van een nieuwe bibliotheek aan de westzijde van het stadhuis en in plaats daarvan te kiezen voor nieuwbouw op de huidige lokatie aan de Uiverlaan. Op dit moment maakt de bibliotheek onderdeel uit van het Ontmoetingscentrum Koningshof. Volgens onderzoek, dat overigens nog nader uitgewerkt moet worden, is het mogelijk aan de eisen van de bibliotheek te voldoen door nieuwbouw op de huidige lokatie. Onderdeel van dit plan kan zijn een gefaseerde modernisatie van het ontmoetingscentrum zelf. Ook het creëren van een passende ruimte voor verschillende kerkgenootschappen maakt deel uit van het plan.

Commissie sociale zaken c.a.
Naar verwachting zal om 20.00 uur de reguliere vergadering van de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid van start gaan. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal in het stadhuis. Op de agenda staat onder andere:

* De Marap (Managementrapportage) over het eerste kwartaal 1999 van Dukdalf bedrijven.

Vragenhalfuur en inspreken
Iedere reguliere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan. Tot het werkterrein van de raadscommissie voor sociale zaken c.a. behoren bijvoorbeeld minimabeleid, werkloosheidsvoorziening, culturele minderheden, sociale werkvoorziening, jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, emancipatie, wijkwerk, samenlevingsopbouw, kinderopvang en woonruimteverdeling.
Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Voor het inzien van deze stukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot
16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag is de commissiemap gedurende de openingstijden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 11 May 1999

Deel: ' Extra commissie over bibliotheek Maassluis '
Lees ook