Gemeente Breda

24-08-2001

Extra Europees geld voor landgoederenzone Haagse Beemden

Het college van burgemeester en wethouders stelt negen ton extra beschikbaar voor de landgoederenzone in de Haagse Beemden. Het gaat om een Europese subsidie die Breda extra mogelijkheden geeft om gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Deze ontwikkelingen staan beschreven in het concept Toekomstvisie Landgoederenzone Haagse Beemden dat als basis dient voor een uitgebreide consultatieronde.

Met de extra financiering wil het college een antwoord geven op veelgehoorde opmerking dat er te weinig geld is om alle gewenste maatregelen te kunnen betalen. Overigens is, ondanks de Europese subsidie, er nog te weinig geld beschikbaar om alle gronden aan te kopen. Belangrijk is dat de landgoederenzone goede ontwikkelingsmogelijkheden moet hebben zonder dat het ten koste gaat van het landschappelijke karakter. Het bereiken van deze doelstelling wordt vergemakkelijkt door de subsidie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL).

Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan is het aankopen van grond een van de mogelijkheden. Daarnaast wil het college de mogelijkheid onderzoeken de huidige bestemming van het zuidelijke deel, namelijk landbouw, te veranderen in natuur. Met agrariërs wil de gemeente langdurige pachtovereenkomsten af gaan sluiten. Deze kunnen ruimte bieden om landschappelijke en ecologische doelen te verwezenlijken en ook kunnen agrariërs hiermee gemakkelijker subsidies krijgen voor milieuvriendelijker beheermaatregelen. Het mes snijdt hiermee aan twee kanten. De betrokken bedrijven zijn gegarandeerd van hun voortbestaan en gaan voor de Bredase gemeenschap tegen een redelijke vergoeding het landschap onderhouden en daarmee natuurontwikkeling mogelijk maken.

Basis voor deze aanpak is de Toekomstvisie Landgoederenzone Haagse Beemden die de gewenste ontwikkeling van de landgoederenzone aangeeft voor de komende twintig jaar. De hierin voorgestelde inrichting- en beheermaatregelen zijn gebaseerd op de wens het landelijk beeld van de landgoederenzone te behouden en extensief agrarisch beheer toe te passen. Ook wil de gemeente Breda meer mogelijkheden bieden voor recreatief medegebruik, de landschappelijke en ecologische kwaliteit versterken, vandalisme tegengaan en een actieve rol van de huidige agrariërs bevorderen bij beheer en gebruik van de landgoederenzone.

Daarnaast is er de stichting BART die in onderhandeling is met de gemeente over de vestiging van een zorgboerderij in het zuidelijk deel van de landgoederenzone. De stichting wil in overleg met Woningbouwvereniging Singelveste, kinderboerderij De Sik en de omliggende agrariërs komen tot een woon- en werkvoorziening voor gehandicapten. Een van hun activiteiten is mogelijk het medebeheren van het landschap.

De gemeente houdt op donderdag 20 september een consultatiebijeenkomst over het concept Toekomstvisie Landgoederenzone Haagse Beemden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in het Prisma college (voorheen Graaf Engelbrechtcollege) aan de Ganzerik.

Breda, 24 augustus 2001

Deel: ' Extra Europees geld landgoederenzone Haagse Beemden Breda '
Lees ook