Provincie Noord-Holland


12 mei 1999
Bureaus Jeugdzorg krijgen vanaf 1999 extra geld van de provincie en het rijk

De Bureaus Jeugdzorg (BJZ) in de provincie Noord-Holland krijgen vanaf 1999 extra geld. Dit geld is afkomstig van het rijk en van de provincie Noord-Holland.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om aanvullend geld beschikbaar te stellen omdat de Rijksmiddelen ontoereikend zijn om de nieuwe werkwijze van de BJZ versneld in te kunnen voeren. Per 1 juni 1999 krijgen de drie Bureaus Jeugdzorg in Noord-Holland een eenmalige bijdrage van totaal f 387.000,=. Met deze incidentele middelen worden de Bureaus Jeugdzorg in staat gesteld sneller het gewenste niveau te bereiken. In het Provinciale Beleidsplan Jeugdzorg 1999-2002 is geld opgenomen voor de vorming van de BJZ's. Het geld is verdeeld naar rato van het aantal jongeren in de regio's.

In het Regeerakkoord van Paars II is voor de komende vier jaar extra geld uitgetrokken voor de Jeugdzorg. Het rijk heeft besloten om per 1 juli 1999 onder de Bureaus Jeugdzorg in de 12 provincies en 3 grote steden f 12,5 miljoen structureel te verdelen. Voor de verdeling van dit geld wordt de verdeelsleutel voor het provinciefonds gebruikt. Voor de drie Bureaus Jeugdzorg in Noord-Holland zal er vermoedelijk een structureel bedrag van totaal ongeveer f 900.000,= beschikbaar komen.
Met het extra geld zal het ontstaan van wachtlijsten tegen worden gegaan. De middelen moeten er voor zorgen dat de Bureaus Jeugdzorg kunnen functioneren als de ene toegang tot de jeugdzorg.Uitgaande van een bedrag van 9 ton wordt de helft van het bedrag verdeeld naar rato van het aantal jongeren in de regio's, de andere helft van het bedrag wordt besteed om tot een evenwichtigere verdeling van hulpaanbod over de regio's te komen.

De structurele en incidentele bedragen worden als volgt verdeeld over de drie regio's:

incidenteel

structureel Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Noord:

f 200.262,00

f 559.019,00 Bureau Jeugdzorg Kennemerland:

f 115.905,00

f 258.904,00 Bureau Jeugdzorg 't Gooi:

f 70.833,00

f 82.077,00 totaal

f 387.000,00

f 900.000.00

Extra geld voor de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Tegelijkertijd stellen Gedeputeerde Staten voor per 1 juni 1999 incidenteel extra geld beschikbaar te stellen voor de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling(AMK). Concreet betekent dat het AMK Alkmaar incidenteel f 100.000,00 extra subsidie krijgt. AMK Alkmaar werkt voor de regios Kennemerland en Noord-Holland Noord. Het AMK Amsterdam krijgt incidenteel f 20.000 extra in 1999 voor de werkzaamheden in de regio 't Gooi.

Ook voor de AMK's zal het rijk structureel extra geld beschikbaar stellen. In het Regeerakkoord is hier gefaseerd 5 miljoen structureel in het vooruitzicht gesteld. Voor 1999 is dit f 1,1 miljoen.
Aangezien deze extra middelen niet de wachtlijst-problematiek bij de AMK's zullen kunnen oplossen, stelt de provincie Noord-Holland incidenteel extra geld beschikbaar .

De Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) zal op 19 mei deze voorstellen van GS behandelen. Bij een positief advies van de commissie ZWC zijn in de vergadering van Provinciale Staten van 13 september 1999 de voordrachten aan de orde.

Inlichtingen: Jurgen van der Wal, telefoon 023-5143465.

Deel: ' Extra geld voor Bureaus Jeugdzorg Noord-Holland '
Lees ook