expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN.JUS: Extra geld voor jeugdcriminaliteit en uitbreiding JIB

Ivo Hommes
070 370 6126

3838

21.09.99

Justitiebegroting 2000
EXTRA GELD VOOR JEUGDCRIMINALITEIT EN UITBREIDING JUSTITIE IN DE

BUURT

De aanpak van jeugdcriminaliteit blijft één van de speerpunten van het criminaliteitsbeleid. Voor de intensivering van de aanpak van jeugdcriminaliteit is 15 miljoen gereserveerd. Het aantal Justitie in de Buurt kantoren zal sterker kunnen uitbreiden door een extra financiële impuls van 5 miljoen. De bureaus vergroten de toegankelijkheid tot de Justitie-diensten. Naar verwachting zullen er volgend jaar 7 à 8 kantoren worden geopend, naast de bestaande 9 vestigingen. Tevens is 10 miljoen beschikbaar voor de groei van het aantal OTS-pupillen

Dit schrijft minister A.H. Korthals in de toelichting op zijn begroting voor het volgend jaar.

Juist voor de categorie jeugd is een evenwichtige aanpak van repressie en preventie gewenst. In de preventieve sfeer wordt aansluiting gezocht bij anderen zoals instanties uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Aan de repressieve kant dient snel en consequent maatwerk te worden geleverd. Extra inspanningen zijn te verwachten vanwege drie zwaartepunten in de problematiek; verjonging, verharding en de blijvende oververtegenwoordiging van jongeren uit allochtone groeperingen.

Preventie
In het kader van preventie zijn er initiatieven genomen om door gerichte samenwerking van instanties probleemgezinnen vroegtijdig te signaleren. Bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij de landelijke organisatie voor voogdij-instellingen (Vedivo) zijn hiervoor preventiemedewerkers aangesteld. Eerder dit jaar is het cliënt-volgsysteem van start gegaan waarbij alle contacten tussen jeugdigen en de politie, OM of de Raad voor de Kinderbescherming systematisch worden geregistreerd. Het systeem wordt momenteel gefaseerd ingevoerd en zal naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar in geheel Nederland operationeel zijn.

Daarnaast zullen er in de periode 1999 tot 2002 op een viertal locaties projecten worden uitgevoerd volgens het principe van communities that care. Dit systeem gaat uit van een integrale aanpak op wijk/buurtniveau waarbij ouders en kinderen met veel opvoedrisico.s worden ondersteund. Door tijdig in te grijpen kan via bestaande buurtvoorzieningen voorkomen worden dat deze jongeren afglijden naar probleem- of crimineelgedrag.

Repressie
Het aantal taakstraffen voor jeugdigen is de afgelopen jaren gestegen (van bijna 5000 in 1995 naar bijna 10.000 vorig jaar) en verwacht mag worden dat deze trend zich zal voort zetten. De taakstraffen bieden meer mogelijkheden tot resocialisatie en zij verminderen de druk op de beschikbare plaatsen in de jeugdinrichtingen. Inmiddels wordt de mogelijkheid van nachtdetentie en electronisch toezicht voor jongeren onderzocht door middel van experimenten. Deze vormen van straf voorkomen dat jongeren uit hun sociale omgeving worden genomen en derhalve niet naar hun eigen school of werk kunnen gaan.

Voor de jongeren onder de twaalf jaar lopen er experimenten vanuit de Halt-bureaus met de zogenoemde Stop-reactie. Deze reactie volgt op een licht delict en bestaat bijvoorbeeld uit het herstellen van schade als gevolg van vandalisme. Het is een aanbod aan de ouders, om hen te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid tot correctie van de kinderen. Volgend jaar wordt het Stop-experiment geëvalueerd.

Allochtonen .....
Allochtonen
Voor de allochtone jongeren die strafbare feiten hebben begaan of behoren tot een bepaalde risicogroep, geldt het beleid zoals beschreven in de CRIEM-nota uit 1998. Justitie zal deze nota verscherpt uitvoeren, omdat deze in justitieel opzicht nog onvoldoende resultaten opleveren. Voor intensivering van CRIEM is uit het cluster .Jeugd en Geweld. van de Regeerakkoordgelden voor volgend jaar 7,1 miljoen gereserveerd. Speciaal voor deze jongeren wordt er individuele trajectbegeleiding ontwikkeld waarmee het afglijden naar een crimineel milieu wordt voorkomen door hen een perspectief te bieden. Onder meer in de vorm van scholing en arbeid.

Ten aanzien van de Marokkaanse jongeren onderschrijft het kabinet de standpunten van de Commissie Marokkaanse jeugd. Justitie realiseert zich terdege dat een oplossing van deze problematiek alleen ontwikkeld kan worden in nauwe samenwerking met de Marokkaanse gemeenschap. Justitie zal, gezamenlijk met andere departementen, op korte termijn een eerste werkconferentie organiseren gericht op de participatie van Marokkaanse burgers. Doel ervan is te komen tot concrete samenwerkingsrelaties tussen (lokale) overheden en veldorganisaties in samenspraak met de Marokkaanse gemeenschap.

Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht van een terugkeerproject ten aanzien van illegale criminele Marokkanen. Gedacht wordt aan het gericht aanbieden van scholing en het starten van een werkgelegenheids-project in het land van herkomst. Het aanbod zal onderdeel uitmaken van de tenuitvoerlegging van een straf.

Er is inmiddels een task-force ingesteld waarin vooraanstaande leden van de Marokkaanse gemeenschap zitting hebben. De task-force wordt ingeschakeld bij situaties waarin de problematiek met Marokkaanse jongeren structurele vormen dreigt aan te nemen

Harde kern
Een deel van de jeugdige criminelen, de zogenoemde harde kern, pleegt naar verhouding veel en ernstige delicten. Plannen om deze doelgroep aan te pakken door de methodiek van individuele trajectbegeleiding zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. Door stevige afspraken te maken, deze contractueel vast te leggen en de uitvoering intensief te monitoren krijgen deze jongeren perspectief geboden op het terrein van scholing en arbeid. In een periode van zes tot twaalf maanden wordt getracht deze jongeren weer .op de rails. te zetten. Wanneer de afspraken niet worden nagekomen, volgt direct een vrijheidsbenemende straf.

---------------

21 sep 99 15:20

Deel: ' Extra geld voor jeugdcriminaliteit en uitbreiding JIB '
Lees ook