Provincie Zuid-Holland

28-08-2001

Extra geld voor openbaar vervoer en Provinciaal wegennet

Het College van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten voorgesteld om in het Meerjaren Programma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MIP), dat geldt voor de periode 2002-2006, f 125 miljoen extra uit te trekken voor een aantal projecten in de provinciale infrastructuur. Voor het openbaar vervoer is f 65 miljoen gereserveerd en voor het wegennet f 60 miljoen.

Daarmee is de financiële bijdrage van de Provincie Zuid-Holland voor de dekking van de kosten van deze projecten, de in de komende jaren moeten worden gerealiseerd, vastgesteld.
De f 65 miljoen voor het openbaar vervoer gaan naar de busbanen bij respectievelijk de spoortunnel onder de N207 bij Alphen aan den Rijn, N217 bij Oud Beijerland en de busbaan bij Zijderveld. Dit zijn korte termijn projecten.
Het overige extra geld voor openbaar vervoer is bestemd voor een bijdrage aan de Rijn-Gouwelijn, een light rail verbinding waarmee binnenkort op proef wordt gereden tussen Alphen aan den Rijn en Leiden, en voor de railverbinding tussen Rotterdam en Zoetermeer.

Belangrijke wegen die nu met prioriteit worden aangelegd zijn de N470 tussen Rotterdam, Delft en Zoetermeer, de N209 ofwel de Hoefweg tussen Zoetermeer en Bleiswijk, de N219 bij Zevenhuizen, de doelgroepenstrook op de N213 bij Naaldwijk en de N440 Landscheidingsweg die deel uitmaakt van de Noordelijke Randweg.

Voor de middellange termijn is geld gereserveerd voor de verbinding tussen het Westland en Hoek van Holland, de Zuidwestelijke randweg bij Gouda, de N207-N11 bij Alphen aan den Rijn en de N209 tussen Bleiswijk en Rotterdam.
De nota van GS wordt op 12 september besproken in de vergadering van Provinciale Staten.

Deel: ' Extra geld voor openbaar vervoer en wegennet in Zuid-Holland '
Lees ook