Provincie Limburg

Gedeputeerde M. Eurlings: "Extra geld uit Den Haag voor ouderenzorg slechts een druppel op een gloeiende plaat"


33/99

Maastricht, 1 maart 1999

Gedeputeerde Martin Eurlings: EXTRA GELD UIT DEN HAAG VOOR OUDERENZORG SLECHTS EEN DRUPPEL OP EEN GLOEIENDE PLAAT

Afgelopen week maakte staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend dat de 27 regio's voor gezondheidszorg in Nederland kunnen rekenen op 81 miljoen gulden extra. Het geld is specifiek bestemd voor het wegwerken van wachtlijsten bij verpleeg- en verzorgingstehuizen, alsmede in de thuiszorg.
Voor de regio Zuid-Limburg komt hiermee een bedrag van f 5 miljoen beschikbaar en voor de regio Noord- en Midden-Limburg een bedrag van f 2,7 miljoen. Martin Eurlings, Gedeputeerde voor onder meer zorg, laat weten dat dit extra bedrag van ruim f 7 miljoen op het eerste gezicht weliswaar een 'aardig' bedrag lijkt, maar afgezet tegen het totaal zorgbudget ad f 865 miljoen voor ouderenzorg in Limburg het extra bedrag slechts 'een druppel op een gloeiende plaat' is. Wordt bovendien de feitelijke problematiek aan de hand van wachtlijstgegevens geanalyseerd, dan wordt het beeld van 'een druppel op een gloeiende plaat' enkel bevestigd.

Een recentelijk gepresenteerd wachtlijstonderzoek in de regio Parkstad bijvoorbeeld laat zien dat in 1998 voor de verzorgingshuizen gemiddeld 598 mensen op de wachtlijst stonden. Hiervan hadden 350 mensen binnen drie maanden opgenomen moeten worden. Voor de verpleeghuizen stonden in de tweede helft van 1998 238 personen op de wachtlijst.

Een normatieve benadering van de problematiek laat zien dat naar verwachting in 2010 in de verzorgings- en verpleeghuiscapaciteit respectievelijk een tekort van 150 en 200 plaatsenc.q. bedden bestaat. Uitgaande van gemiddeld f 75.000,- exploitatiekosten zou voor het realiseren van deze plaatsen/bedden in één regio reeds een bedrag van ruim f 26 miljoen nodig zijn.

In het kader van de bestuurlijke actualisatie van de bouwprioritering voor de periode 1999-2002 zijn door de provincie en de zorgkantoren op basis van het overleg in de Regionale Zorgoverleggen, waarin ook de zorgvragers, gemeenten en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn, voorstellen tot het realiseren van nieuwe noodzakelijke projecten in de sector verpleeghuizen ingediend, waarvan de totale jaarlijkse exploitatiekosten geraamd zijn op ca. f 35 miljoen.

Voorts moet worden geconstateerd dat de bouwprioritering, tot op heden de basis voor onder meer de verdeling van de middelen in de sector verpleeghuizen, is vervangen door de systematiek van de 'Meerjarenafspraken verzorging en verpleging'. In feite is er derhalve slechts sprake van een andere wijze van verdeling van middelen. In vergelijking met het verleden is voor daadwerkelijke capaciteitsuitbreiding minder beschikbaar gekomen, hetgeen gelet op de toenemende vergrijzing met name in Limburg zorgelijk is te noemen.

Kortom, f 7 miljoen 'extra' voor de gehele Limburgse ouderenzorg, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg, biedt slechts een beperkt perspectief voor de velen die zorg dringend nodig hebben.

Deel: ' "Extra geld voor ouderenzorg Limburg schiet tekort" '
Lees ook