Gemeente Tilburg

3-7-2002
Extra impuls zakelijke diensten
Concrete maatregelen voor versterking sector zakelijke diensten in Tilburg

Het opzetten van een ondernemersloket, het creëren van een ambassadeursnetwerk en meer integrale aandacht voor het Tilburgse vestigingsklimaat, dat zijn enkele van de maatregelen waartoe het Tilburgse College van B&W besloten heeft om de sector zakelijke dienstverlening in de stad te versterken. Ook op het gebied van acquisitie en promotie slaat de gemeente een nieuwe, actievere koers in.

Als eerste stap is in samenwerking met het Tilburgs Dienstverlenings Initiatief een bidboek van Tilburg ontwikkeld. Met dit bidboek wil de gemeente de sterke punten in het Tilburgse vestigingsklimaat beter voor het voetlicht brengen bij bedrijven.

Nadat vorig jaar in de nota hoofdlijnen economisch beleid was geconstateerd dat groei en ontwikkeling van het aandeel zakelijke dienstverlening in Tilburg achterbleven bij het landelijk gemiddelde is een grondige analyse gemaakt van de mogelijkheden van de gemeente om de sector een extra impuls te geven. Hierbij is gekeken naar het Tilburgse vestigings- en ondernemersklimaat, de landelijke trends in de sector, de groei en dynamiek van de reeds in Tilburg gevestigde dienstverleners en de mogelijkheden voor nieuwe ondernemingen.

Sterke punten naar buiten brengen
Tilburg heeft niet het imago van een kantorenstad. Toch bevat het Tilburgse vestigingsklimaat een aantal sterke punten die juist voor de sector zakelijke dienstverlening interessant zijn; de bereikbaarheid, het relatief gunstige arbeidsmarktpotentieel inclusief het groot aantal hoger opgeleiden dat jaarlijks in Tilburg afstudeert, het prettige woon en leefklimaat (veel groen, veel culturele voorzieningen) en de ondernemersvriendelijke overheid. Bij ondernemers van buiten Tilburg zijn deze voordelen echter niet bekend. In samenwerking met de directies van in Tilburg gevestigde dienstverleners en bedrijven wil de gemeente de sterke punten in het Tilburgse vestigingsklimaat beter naar buiten brengen.

Benchmark
Het ondernemingsklimaat in een stad is een belangrijke factor in de groei van het gevestigde bedrijfsleven en in de oprichting van nieuwe bedrijven. De economische dynamiek die mede een gevolg is van een goed ondernemingsklimaat heeft een aantrekkende werking op bedrijven van elders. Goede informatievoorziening met als kernwoorden snelheid en bereikbaarheid zijn bepalend voor de beleving van ondernemers van het zaken doen in en met de gemeente. Eén en ander blijkt ook uit de benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat, een vergelijking onder de 30 grootste gemeenten die tweejaarlijks door het ministerie van economische zaken wordt georganiseerd. In 1999 behaalde Tilburg hierin de eerste plaats. In 2001 staat Tilburg, met een beter rapportcijfer dan in 1999, nog wel in de top 10, maar andere gemeenten verbeterden zich sterker. Sterk gestegen is het Tilburgse rapportcijfer voor; de ontwikkeling van de economische structuur, het arbeidsmarktbeleid, het beleid inzake ontwikkeling en herstructurering van bedrijvenlocaties en het aanbod van publieke diensten. Een teruggang is met name te constateren op aspecten die te maken hebben met de transparantie van de gemeentelijke organisatie en de aanspreekmogelijkheden in die organisatie en bij het gemeentelijk bestuur (de resultaten van de benchmark hebben betrekking op de periode 1999 - begin 2002). Met het in gang gezette veranderingsproces van de diensten Stads- en Wijkzaken en de ontwikkeling van een ondernemersloket zal een groot aantal van de geconstateerde knelpunten worden opgelost.

Netwerkvorming
Een belangrijke factor in het ontstaan van spin-offs en het aantrekken van nieuwe ondernemingen is het bestaan van sterke clusters (goed vertegenwoordigde sectoren met sterke interne en externe netwerkverbindingen). Sterke sectoren in de economische structuur van Tilburg zijn onderwijs, gezondheidszorg (incl. verzekeringen), logistiek en industrie. Groei van en netwerkvorming binnen deze sectoren (vorming van clusters) kan bijdragen aan het verbeteren van het Tilburgse vestigingsklimaat. Het College heeft dan ook besloten om op korte termijn ook analyses te laten maken van de groei en ontwikkelingsmogelijkheden in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, logistiek en industrie. Daarnaast zal, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, onderzocht worden welke mogelijkheden er bestaan om cluster- en netwerkvorming te bevorderen.

Deel: ' Extra impuls zakelijke diensten Tilburg '
Lees ook