Gemeente Amersfoort

Extra lokalen voor scholen in Nieuwland

datum: 24 mei 2002

De drie basisscholen in Nieuwland, de katholieke basisschool De Malelande, de protestants-christelijke school De Wonderboom en de openbare basisschool De Border, krijgen voor het nieuwe schooljaar 2002/2003 minimaal 6 (nood)lokalen extra. In de komende maand zal na screening van de wachtlijsten worden gekeken of een verdere uitbreiding gewenst is. Het acute probleem van de wachtlijsten in Nieuwland is hiermee opgelost.
Dit is het resultaat van intensief overleg tussen de schoolbesturen en de wethouder Onderwijs, Gerda Eerdmans.

De P.C. basisschool De Wonderboom krijgt twee noodlokalen bij de locatie aan de Waterkers.Het bestuur van de openbare basisschool De Border kiest ervoor om de twee extra noodlokalen te plaatsen bij locatie De Bieshaar in Hoogland. Bij dit besluit heeft het begrip onderwijskwaliteit centraal gestaan, zo meldt de school in een brief aan de ouders van kinderen op de wachtlijst. De openbare basisschool meent dat een onbeperkte groei van het aantal kleutergroepen op de school in Nieuwland de kwaliteit van het onderwijs in gevaar brengt. De R.K. basisschool De Malelande krijgt minimaal 2 noodlokalen. Gezien de nu al beperkte ruimte rondom de school zullen deze noodlokalen geen plek op het schoolplein krijgen. Gemeente en schoolbestuur praten nu over een aantal alternatieve locaties. In de komende maand wordt bekeken of verdere uitbreiding voor het nieuwe schooljaar met maximaal 4 lokalen wenselijk is.

Wethouder Eerdmans is positief over het behaalde resultaat: " Door de constructieve houding van alle scholen kunnen in het nieuwe schooljaar alle kinderen van Nieuwland in de buurt naar school" Op maandag 27 mei a.s. organiseren alle drie de basisscholen een informatieavond voor ouders met kinderen op de wachtlijst. De ouders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Structurele aanpak huisvestingsproblematiek onderwijs Na 1 oktober (wettelijke peildatum) zal er meer inzicht zijn in de verwachte groei van het aantal leerlingen per school in Amersfoort. De wethouder onderwijs zal dan, in overleg met de schoolbesturen, een Plan van Aanpak opstellen voor een structurele oplossing van de huisvestingsproblematiek van scholen in Amersfoort. Wethouder Eerdmans benadrukt dat zowel scholen als gemeente hetzelfde uitgangspunt hebben: "elk kind naar een goede, passende school in de eigen wijk".

Een groeiende vraag
De groei van het aantal kinderen in sommige wijken, zoals Nieuwland maar ook in Amersfoort-Zuid, ligt veel hoger dan landelijke en lokale prognoses aangaven. Daarnaast is in Amersfoort, in vergelijking met de rest van het land, de klassenverkleining voortvarend ingevoerd waardoor extra lokalen nodig zijn. Het aantal beschikbare locaties voor uitbreiding van scholen is in grote delen van de stad klein. Nieuwland heeft duidelijk aangetoond dat de werkelijkheid de prognoses inhaalt. Om tot een betere voorspelling van het aantal leerlingen en eventuele uitbreiding van scholen te komen wordt nu gewerkt aan een totaal overzicht van de huisvestingsproblematiek. Hierbij zal worden gekeken naar de prognoses van de schoolbesturen en de landelijke voorspellingen. Ook de signalen die de individuele scholen op basis van snelgroeiende wachtlijsten geven zullen in het Plan van Aanpak Huisvesting Scholen worden meegenomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra lokalen voor scholen in Nieuwland gemeente Amersfoort '
Lees ook