UNIE VAN WATERSCHAPPEN

Extra maatregelen verkeersveiligheid nodig

De nieuwe regering moet meer doen aan verkeersveiligheid. Drie maatregelen zijn de komende kabinetsperiode concreet van groot belang:

Met ingang van 2004 dient voor dit doel jaarlijks 150 miljoen Euro extra te worden uitgetrokken op de begroting van het ministerie van Verkeer & Waterstaat;

Verkeersveiligheid moet een verplicht onderdeel (kerndoel) worden tijdens de basis-vorming van het voortgezet onderwijs;

De verkeershandhaving (controles en boetes) moet worden opgevoerd in met name woon- en leefgebieden. Ook decentrale overheden moeten kunnen handhaven. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan verkeersveiligheidsmaatregelen.

Zes decentrale overheden en maatschappelijke organisaties doen deze dringende oproep in de vorm van een 'open motie' aan de politiek. De motie is verzonden aan de informateurs, die een nieuwe regering en regeerakkoord voorbereiden.

De ondertekenaars van de open motie zijn de Unie van Waterschappen, de Verenigde Verkeersveiligheids Organisatie (3VO), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de BOVAG, de Fietsersbond en de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV).

De opstellers van de motie verlangen ook met nadruk dat de oorspronkelijke nationale doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid worden gehandhaafd.

Jarenlang waren de streefgetallen: maximaal 750 verkeersdoden per jaar en maximaal 14.000 ziekenhuisgewonden door verkeersongelukken per jaar in 2010. Bij de begrotingsbehandeling 2003 van het ministerie van Verkeer & Waterstaat is die ambitie ten onrechte verlaten, menen de ondertekenaars van de motie. Want alleen al bij ongewijzigd beleid bedraagt in 2010 het aantal verkeersdoden naar verwachting 925 per jaar en het aantal ziekenhuisgewonden 17.500 per jaar. 'Elk verkeersslachtoffer veroorzaakt veel leed bij gezin, familie, vrienden en kennissen', aldus de motie.

Verkeersveiligheid is met 8,7 miljard Euro aan maatschappelijke kosten op jaarbasis een 'nationaal probleem', menen de opstellers van de open motie. Maar met een extra inzet van 150 miljoen Euro per jaar kunnen die maatschappelijke kosten in 2010 zijn gedaald met 2 miljard Euro per jaar. In de jaren daarna kan die vermindering zelfs nog verder oplopen.

De open motie herinnert er verder aan dat Nederlanders extra maatregelen ter vergroting van de veiligheid op de weg belangrijker vinden dan bijvoorbeeld de bescherming tegen woning-inbraak of veiliger vliegen. Dat bleek onlangs uit een onderzoek in opdracht van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
De lagere overheden zijn zeker van plan om hun eerdere bijdrage van minimaal 50 procent aan hun verkeersveiligheidsmaatregelen op peil te houden door ook in de toekomst fors te investeren. Maar er dient volgens de open motie wel sprake te zijn van een gezamenlijke inspanning. Daarvoor is minimaal nodig dat het oorspronkelijke nationale ambitieniveau gehandhaafd blijft en dat het rijk zijn bijdrage blijft leveren aan een integraal pakket van maatregelen in de sfeer van infrastructuur, communicatie, educatie (onderwijs) en handhaving.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij: Unie van Waterschappen: M. de Ruijter (telefoon 070-3519756 of 's avonds 071-5222941); Verenigde Verkeersveiligheids Organisatie (3VO): mevrouw H. Rijnkels (035-5248851 of 06-51704439); Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SKVV) : J. Leeuwenburgh (070-3129166 of 06-21556746); Fietsersbond: A. de Jong (06-20504419); Bovag: R. Boon (030-6595340); Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): H. Fontijn (070-3720508).

11 feb 03 15:47

Deel: ' Extra maatregelen verkeersveiligheid nodig '
Lees ook