Provincie Flevoland

Extra miljoenen voor provinciaal wegennet

De mobiliteit in Flevoland groeit snel. Daarom trekt provincie Flevoland extra geld uit voor de bereikbaarheid van de provincie. Ook de verkeersveiligheid krijgt een extra impuls omdat de toenemende mobiliteit niet ten koste mag gaan van de veiligheid op de weg. Betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid zijn cdan ook de belangrijkste uitgangspunten voor het Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (PMIT) 2002-2006, dat onlangs door Gedeputeerde Staten van Flevoland als concept werd vastgesteld. Dit najaar wordt het PMIT officieel vastgesteld.

Bij de beleidsbeschouwingen voor de ontwerpbegroting 2002 eerder dit jaar, hebben Provinciale Staten van Flevoland aangegeven dat ze meer willen investeren in infrastructuur. Bovendien is de wens geuit om meer geld te steken in het onderhoud van land- en vaarwegen, zodat een goede onderhoudstaat van de wegen ook in de toekomst gewaarborgd is. Het PMIT beschrijft de investeringen in de infrastructuur voor de komende vijf jaar. Vorig jaar bedroeg het programma een totaal van 19,8 miljoen gulden aan investeringen. In het nieuwe programma voor de periode 2002-2006 is dit bedrag vrijwel verdubbeld tot 38,9 miljoen gulden. Wat betreft het onderhoud aan wegen is het budget voor de komende vijf jaren verhoogd met 15 miljoen gulden tot een totaal van 165 miljoen gulden.

Bij de verbetering van de infrastructuur krijgt ook het vergroten van verkeersveiligheid speciale aandacht. In het kader van Duurzaam Veilig worden in 2002 zogenaamde Maatregelenpakketten opgesteld met als doelstelling het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Hierover worden afspraken gemaakt met andere organisaties en overheden die zich bezighouden met verkeersveiligheid. De werkzaamheden die voor een veiliger verkeerssituatie gaan zorgen, richten zich onder meer op de zogenaamde blackspots. Deze kruisingen waar veel ongevallen plaatsvinden, worden volledig opnieuw ingericht.

Het Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2002-2006 wordt besproken in de Statencommissie Water Milieu Verkeer en Vervoer op 12 september 2001. Bij de behandeling van de begroting in november stellen Provinciale Staten het PMIT definitief vast.

datum 04-09-01 Nummer 2001-085

Deel: ' Extra miljoenen voor provinciaal wegennet Flevoland '


Lees ook