Gemeente Roermond

Roermond, 30 augustus 2001

Nieuw bestuur voor Roermondse welzijnsinstelling krijgt extra tijd voor bedrijfsplan

De Roermondse wethouders Harbers en Thissen hebben vanavond de commissies voor Financin, Maatschappelijke Dienstverlening (FMS) en Sport en voor Wijkbeheer, Werk en Inkomen, Onderwijs, Cultuur en Organisatie (WWIOCO) ingelicht over de stand van zaken rondom het CMAD.

In deze gezamenlijke commissievergadering werd bekend gemaakt dat de Raad van Toezicht van de Venlose welzijnsinstelling Wel.kom unaniem heeft ingestemd dat de heer H. Waterborg en de heer J. Krebbers - beide werkzaam bij Wel.kom
- toetreden tot het bestuur van de Roermondse welzijnsinstelling. De heren Waterborg en Krebbers hebben in Venlo ervaring opgedaan met productgericht werken, waarbij de gemeente als opdrachtgever producten vraagt aan de welzijnsinstelling. Ook kan het nieuwe bestuur gebruik maken van de expertise die bij de Venlose instelling aanwezig is, waarbij nadrukkelijk gesteld is dat de Roermondse situatie uitgangspunt is. De heer Cremers, voorzitter van het CMAD-bestuur, heeft deze week de stuurgroep laten weten dat hij het een goede zaak vindt, dat de expertise van Wel.kom gebruikt gaat worden voor het welzijnswerk in Roermond.

Bedrijfsplan
De commissieleden gingen onder strikte voorwaarden akkoord met de ingezette koers van het college van burgemeester en wethouders om - indien er nieuwe bestuursleden tot het bestuur van de Roermondse welzijnsinstelling toetreden
- dit bestuur tot 31 december de tijd te geven voor het opstellen van een bedrijfsplan. Het college heeft wel hiervoor de voorwaarde gesteld dat de contouren van het bedrijfsplan duidelijk moeten zijn, rondom de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 5 en 6 november. De commissieleden willen frequent op de hoogte gesteld worden van alle stappen die gezet worden.

In april jongstleden besloot de gemeenteraad het welzijnswerk vanaf 2002, 2003 en 2004 jaarlijks een extra subsidie van 500.000 gulden ( 908.694.882,72) voor het welzijnswerk op te nemen in de begroting. De raad stelde wel als voorwaarde dat voor deze extra subsidie een bedrijfsplan en daaruit voortvloeiende werkplannen moest worden opgesteld.

Verder zijn de commissieleden genformeerd over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om financile rugdekking te geven aan het CMAD voor het lopende jaar. Dit om te voorkomen dat het CMAD in een situatie van surseance van betaling terecht komt. Wel moet maandelijks gerapporteerd worden wat de inkomsten en de uitgaven zijn.

De commissieleden en het college van burgemeester en wethouders zijn van mening dat het welzijnswerk in Roermond op een goede en adequate manier uitgevoerd moet worden.

Het college heeft er veel vertrouwen in dat met het nieuwe bestuur - dat veel expertise met zich meebrengt op het gebied van productgericht werken - het welzijnswerk in Roermond een nieuwe impuls krijgt.

Deel: ' Extra tijd Welzijnsinstelling Roermond voor bedrijfsplan '
Lees ook